Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informatīvajā materiālā par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) maksātājiem teikts, ka nodokļa maksātājam ir tiesības vienu reizi taksācijas periodā mainīt nodokļa piemērošanas kārtību – deklarējot atbrīvojumu vai to, ka vairs nepiemēros atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas.

Kas maksā nodokli?

Informatīvajā materiālā VID atgādina, ka Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 3.nodaļā “Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis” ir noteikti UVTN objekti, maksātāji, nodokļa aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtība, kā arī atbrīvojumi no nodokļa maksāšanas.

Nodokļa maksātāji ir:

 • komersanti - sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, individuālie komersanti, personālsabiedrības;
 • ārvalsts komersanta filiāles, kas ierakstītas komercreģistrā;
 • zemnieku saimniecības.

Kad var saņemt atbrīvojumus?

Likumā ir noteikti šādi atbrīvojumi no nodokļa maksāšanas:

 • par operatīvajiem transportlīdzekļiem vai transportlīdzekli, kurš reģistrēts par operatīvo transportlīdzekli;
 • par transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotas personas īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti kā demonstrācijas transportlīdzekļi un kurus komersants vai ārvalsts komersanta filiāle deklarējusi vadītāju valsts reģistrā (reģistrs);
 • par īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa (līdz vienam gadam) iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, kurus komersants vai ārvalsts komersanta filiāle deklarējusi reģistrā, ja komersantam vai ārvalsts komersanta filiālei transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90% no kopējā apgrozījuma;
 • par transportlīdzekli, kuru nodokļa maksātājs izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām;
 • nodokļa maksātājs, ja tas apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi un kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta dienestā, ievērojot šādus nosacījumus:
 • ja šā nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā ir reģistrēts viens vieglais transportlīdzeklis, nodokli par šo vienu transportlīdzekli nemaksā, ja nodokļa maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 eiro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai),
 • ja šā nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā ir reģistrēti vairāki vieglie transportlīdzekļi, nodokli par vienu no šiem transportlīdzekļiem nemaksā, ja nodokļa maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 eiro (neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un nodokli par katru nākamo no šiem transportlīdzekļiem nemaksā uz katriem 70 000 eiro ieņēmumu no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai);
 • par laiku, kad transportlīdzeklis noziedzīga nodarījuma rezultātā, ko apliecina procesa virzītāja vai ārvalsts kompetentās iestādes izsniegti dokumenti vai informācija reģistrā par transportlīdzekli, nav bijis nodokļa maksātāja rīcībā;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē ir bijusi liegta;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes;
 • par transportlīdzekli, kuram ir vai tiek reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss. Atbrīvojumu nepiemēro transportlīdzeklim, kuram reģistrācijas apliecības sadaļā “Piezīmes” ir atzīme “Senais spēkrats”;
 • par vieglo transportlīdzekli, kurš ir sporta transportlīdzeklis vai tiek reģistrēts par sporta transportlīdzekli (kuram reģistrācijas apliecībā sadaļā “Piezīmes” ir atzīme “Sporta”);
 • par laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs. Faktu, ka transportlīdzeklis bijis reģistrēts ārzemēs, apliecina informācija attiecīgās ārvalsts reģistrā (ja CSDD ir nodrošināta automatizēta pieeja attiecīgajam reģistram) vai attiecīgās ārvalsts transportlīdzekļu reģistra izsniegts dokuments;
 • par transportlīdzekli, kuru transportlīdzekļa īpašnieka maksātnespējas administrators noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai transportlīdzekli, kura reģistrāciju pārtrauc uz laiku, nododot numura zīmes;
 • par transportlīdzekli, kas tiek lietots, pamatojoties uz nomas līgumu, kas noslēgts ar fizisko personu, un par kuru šai fiziskajai personai, izmaksājot nomas maksu par transportlīdzekli, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) noteiktajā kārtībā;
 • par transportlīdzekli, kas tiek lietots, pamatojoties uz nomas līgumu, kas noslēgts ar fizisko personu, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicēja un patstāvīgi rezumējošā kārtībā aprēķina un iemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no nomas maksas par transportlīdzekli likumā par IIN noteiktajā kārtībā.

Būtiski nosacījumi

Ja nodokļa maksātājs ir deklarējis transportlīdzekli Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā (CSDD), izmantojot CSDD nodrošinātos e-pakalpojumus, deklarēto transportlīdzekli nedrīkst izmantot personiskajām vajadzībām.

Ja komersants, ārvalsts komersanta filiāle vai zemnieku saimniecība CSDD uzturētajā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā deklarē, ka īpašumā vai turējumā esošu transportlīdzekli izmantos tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām, nodokļa maksātājs kārto ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti, kurā norāda:

 • transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, marku, modeli un dzinēja darba tilpumu;
 • brauciena maršrutu, datumu, kā arī sākuma un beigu laiku;
 • odometra rādījumu mēneša pirmajā un pēdējā dienā.

Lai nodrošinātu ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti, transportlīdzekli aprīko ar maršruta kontroles sistēmu – iekārtu, kas uztver globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) satelītu raidītos signālus un nosaka automobiļa koordinātas reālā laikā un vietā.

Ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti kārto, izmantojot maršruta kontroles sistēmu, kura nodrošina ar katru braucienu saistīto datu fiksēšanu un saglabāšanu. Nodokļa maksātāja pienākums ir saglabāt maršruta kontroles sistēmas ierakstu datus (elektroniskā vai izdrukas veidā) piecus gadus, kā to paredz likuma “Par grāmatvedību” normas.

Nodokļa maksātājam ir tiesības vienu reizi taksācijas periodā mainīt nodokļa piemērošanas kārtību – deklarējot atbrīvojumu vai to, ka vairs nepiemēros atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas.