Informatīvajā materiālā sniegta informācija par 02.12.2014. Ministru kabinetā (MK) pieņemtajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.808 Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem (MK noteikumi Nr.808), kas 04.12.2014. publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr.241 (5301), stājas spēkā 01.01.2015. un piemērojami gada pārskatiem par 2015.gadu un nākamajiem pārskata gadiem.

MK noteikumos Nr.808 veikti šādi būtiskākie grozījumi: 

  1. Likuma Par grāmatvedību 9.pantā noteikts, kā kārtojami grāmatvedības reģistri. MK noteikumu Nr.808 2. un 2.1punkts nosaka jaunu regulējumu, kas paskaidro likuma Par grāmatvedību 9.panta 2.daļā noteikto normu par grāmatvedības reģistru kārtošanu divkāršā vai vienkāršā ieraksta sistēmā biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām.

MK noteikumu Nr.808 2.punktā noteikts, kādas gada pārskata sastāvdaļas sagatavo biedrība, nodibinājums un arodbiedrība, kas izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un kurai apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 EUR.MK noteikumu Nr.808 2.1punktā skaidrots - ja biedrībai, nodibinājumam un arodbiedrībai, kura kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedza 40 000 EUR, bet kārtējā pārskata gadā pārsniedz 40 000 EUR, tā zaudē iespēju kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, taču pārskata gadā tā var turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.

MK noteikumu Nr.808 2.1punkts paredz - ja biedrībai, nodibinājumam un arodbiedrībai kārtējā pārskata gadā ir bijis tikai viens saimnieciskā darījuma gadījums (piemēram, nekustamā īpašuma atsavināšana vai saņemts mantojums), kura rezultātā kopējā saimniecisko darījumu kopsumma pārsniedz 40 000 EUR pārskata gadā, attiecīgā biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā arī nākamajā pārskata gadā.

Tādā veidā tiks samazināts administratīvais slogs un netiks radītas grūtības grāmatvedības kārtošanā tām biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām, kurām pārskata gadā ir bijis viens saimnieciskais darījums, kas bijis par pamatu 40 000 EUR sliekšņa pārsniegumam. Šādā gadījumā grāmatvedības reģistrus var turpināt kārtot vienkāršā ieraksta sistēma arī nākamajā gadā.

  1. Ar grozījumiem MK noteikumu Nr.808 49.punktā paredzēts, ka ziedojumu un dāvinājumu pārskats sastāv no 3.pielikumā sniegtās shēmas Ziedojumu un dāvinājumu pārskata shēma un 4.pielikumā norādītās tabulas Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.

MK noteikumos Nr.808 precizēta 3.pielikumā uzrādāmā informācija un ar 55.1punktu noteikta 4.pielikumā sniegtās tabulas aizpildīšanas kārtība.

Tātad visiem šo noteikumu subjektiem viena no obligātajām gada pārskata sastāvdaļām ir ziedojumu un dāvinājumu pārskats, kas sastāv no diviem pielikumiem.

  1. Svītrots MK noteikumu Nr.808 3.punkts, kas paredzēja biedrībai un nodibinājumam, kas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, sagatavot un iekļaut gada pārskatā no vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu pārskatu.

Līdz minētajiem grozījumiem nebija noteikts, kāda informācija sniedzama par ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu, un netika noteikta informācijas detalizācijas pakāpe.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.808 55.1punktam biedrībām un nodibinājumiem, kuri ieguvuši sabiedriskā labuma statusu, noteikti administratīvie izdevumi, kas uzrādāmi ziedojumu un dāvinājumu pārskata 4.pielikumā Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.

  1. MK noteikumi Nr.808 58.8., 58.9., 58.10. un 58.11.apakšpunktā paredz jaunas prasības saistībā ar informācijas atklāšanu ziņojumā:
  • sniedzama informācija par ziedotajiem un dāvinātajiem pamatlīdzekļiem un krājumiem;
  • sniedzama informācija par debitoru sastāvā esošajiem biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem;
  • sniedzama informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem.
  1. Tā kā MK noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju ir noteiktas prasības grāmatvedības darba organizācijai, MK noteikumos Nr.808 bija nepieciešams noteikt prasības attiecībā uz to personu kompetenci grāmatvedības jomā, kuras veiks gada pārskatu pārbaudes.

Tāpēc MK noteikumu Nr.808 60.1punkts paredz - ja biedrībai vai nodibinājumam, kam iešķirts sabiedriskā labuma statuss, apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā ir lielāks par 800 000 EUR, gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents.

Savukārt MK noteikumu Nr.808 60.2punkts paredz - ja gada pārskatu pārbauda revīzijas komisija, vismaz vienam šīs revīzijas komisijas loceklim jābūt kompetentam grāmatvedības vai revīzijas jomā.

  1. MK noteikumos Nr.808 precizēta biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatu iesniegšanas kārtība Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.808 61.punktu biedrība, nodibinājums un arodbiedrība ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31.martam gada pārskatu vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma atvasinājumu – VID var iesniegt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai papīra veidā.

  1. MK noteikumos Nr.808 veikti arī redakcionāli precizējumi.