Informatīvajā materiālā sniegta informācija par 16.09.2014. pieņemtajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai (MK noteikumi Nr.17), kuri 18.09.2014. publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr.185 (5245) un stājas spēkā 01.10.2014.

Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.17 saskaņā ar 12.06.2014. Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), kas stājas spēkā 01.10.2014., doto deleģējumu noteikta kārtība, kādā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrē ārpussavienības režīma un savienības režīma izmantošanai, un kārtība, kādā izslēdz nodokļa maksātāju no šī režīma izmantošanas, kā arī skaidrota atsevišķu likuma normu piemērošana.

Kārtība, kādā nodokļa maksātāju reģistrē ārpussavienības režīma un savienības režīma izmantošanai, un vispārīgie gadījumi nodokļa maksātāja izslēgšanai no minēto režīmu izmantošanas

Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.17 noteikts, ka, piemērojot PVN likuma 140.1panta 3.daļu, nodokļa maksātājs, kas neveic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā, un nodokļa maksātājs, kas neveic saimniecisko darbību patēriņa dalībvalstī, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegumu.

Iesniegumā norādāmā informācija ārpussavienības režīma izmantošanai ir noteikta grozījumu MK noteikumos Nr.17 194.11.apakšpunktā. Savukārt iesniegumā norādāmā informācija savienības režīma izmantošanai ir noteikta grozījumu MK noteikumos Nr.17 194.12.apakšpunktā.

Grozījumi MK noteikumos Nr.17 noteic, ka VID 5 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 194.1punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu par šo noteikumu 194.1punktā minētā nodokļa maksātāja reģistrēšanu ārpussavienības režīma un savienības režīma reģistrā vai par atteikumu reģistrēt attiecīgo nodokļa maksātāju šajā reģistrā.

Ja VID pieņem lēmumu par šo noteikumu 194.1punktā minētā nodokļa maksātāja reģistrēšanu ārpussavienības režīma vai savienības režīma izmantošanai, tas ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo attiecīgajam nodokļa maksātājam par tā iekļaušanu ārpussavienības režīma un savienības režīma reģistrā un piešķirto reģistrācijas numuru, nosūtot lēmumu uz reģistrācijas iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

Grozījumi MK noteikumos Nr.17 skaidro, kādiem apstākļiem pastāvot, VID pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt šo noteikumu 194.1punktā minēto nodokļa maksātāju ārpussavienības režīma un savienības režīma izmantošanai, kā arī norāda VID rīcību, ja pieņemts lēmums par atteikumu reģistrēt šo noteikumu 194.1punktā minēto nodokļa maksātāju ārpussavienības režīma un savienības režīma reģistrā.

Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.17 noteikts, kādiem apstākļiem pastāvot, VID izslēdz nodokļa maksātāju no ārpussavienības režīma un savienības režīma izmantošanas.

Tāpat grozījumos MK noteikumos Nr.17 norādīts, ja šo noteikumu 194.1punktā minētais nodokļa maksātājs vēlas paziņot par izmaiņām, kas saistītas ar reģistrācijas datiem, tas, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), iesniedz iesniegumu par ārpussavienības režīma vai savienības režīma reģistrācijas datu maiņu.

Priekšnodokļa korekcija preču zudumu gadījumā 

Grozījumi MK noteikumos Nr.17 precizē, ja preču zudumu vērtība pārsniedz saskaņā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa normatīvajiem aktiem plānoto zudumu apjomu, reģistrēts nodokļa maksātājs veic priekšnodokļa korekciju, iesniedzot nodokļa deklarāciju par kalendāra gada pēdējo taksācijas periodu.

MK noteikumu Nr.17 2.pielikuma Iesniegums reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā aizpildīšanas kārtība

Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.17 šo noteikumu 2.pielikums Iesniegums reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā papildināts ar 4.1 un 4.2punktu, kas paredz atzīmes veikšanu šajā iesniegumā, ja nodokļa maksātājam – juridiskai personai – pasludināts maksātnespējas process, un atzīmes veikšanu, ja nodokļa maksātājam – juridiskai personai – ir pasludināts maksātnespējas process un tas ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra par PVN likuma 73.panta 1.daļas 4., 5. vai 6.punktā minētajiem pārkāpumiem, kas izdarīti līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai.

Citi grozījumi

Ar grozījumiem papildinātas MK noteikumu Nr.17 2., 3. un 4.pielikumā iekļautās iesniegumu veidlapas reģistrācijai VID nodokļa maksātāju reģistrā, paredzot iespēju nodokļa maksātājam izdarīt atzīmi attiecīgajā iepriekš minētajā pielikumā, ka lēmumu par tā reģistrāciju VID nodokļa maksātāju reģistrā viņš vēlas saņemt, izmantojot VID EDS.

Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.17 noteikts, ka ar 01.01.2015. zaudēs spēku MK noteikumi Nr.897 Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā.