Ir izdoti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” (noteikumi Nr.40), kas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Grozījumu mērķis ir atbilstoši grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) saskaņot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarāciju un pielikumu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī un 2021. gada 1. jūlijā.

Grozījumi noteikumos Nr. 40 veikti:

 • lai veiktu papildinājumus un precizējumus PVN deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtībā atbilstoši grozījumiem PVN likumā, kas spēlā stājas 2021. gada 1. janvārī;
 • lai pārņemtu direktīvu 2020/1756 par kopēju PVN sistēmu attiecībā uz nodokļu maksātāju identifikāciju Ziemeļīrijā un kas piemērojama no 2021. gada 1. janvāra;
 • lai noteiktu kārtību, kādā aizpilda un iesniedz PVN deklarāciju, kā arī veic labojumus tajā par darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms, savienības režīms vai importa režīms (atbilstoši grozījumiem PVN lijumā, kas stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā).

Izmaiņas no 2021. gada 1. janvāra

Par Ziemeļīrijas kodu

 • Ieviesta prasība, ka PVN identifikācijas numuriem Ziemeļīrijā lieto kodu “XI”, lai identificētu personas, uz kuru darījumiem ar precēm attiecas Eiropas Savienības tiesību akti.

Jauns 12.punkts

 • 12.1 Valsts kods ir divburtu kodu sistēma, kurā ietverts Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts nosaukuma saīsinājums jeb abreviatūra atbilstoši Starptautiskās standartu organizācijas (ISO) kodam Nr.3166 – alfa 2, izņemot Grieķiju, attiecībā uz kuru lietojams kods EL. Ziemeļīrija darījumos ar precēm ir uzskatāma par ES dalībvalsti, attiecībā uz kuru lietojams kods XI. Ziemeļīrijas reģistrētie nodokļa maksātāji, tai skaitā starpnieki likuma 140.4 panta izpratnē, nereģistrētie nodokļa maksātāji un personas, kas nav nodokļa maksātāji, attiecīgi ir uzskatāmi par ES dalībvalsts reģistrētajiem nodokļa maksātājiem, nereģistrētajiem nodokļa maksātājiem un personām, kas nav nodokļa maksātāji.”
 • 37.4. apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā: “37.4. ailē “Valsts kods” – preču vai pakalpojumu saņēmēja valsts kods;”.

PVN deklarācijas iesniegšanas veids

 • PVN deklarācija iesniedzama tikai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
 • Svītrots 15. punkts, tādējādi izslēdzot citus PVN deklarācijas iesniegšanas veidus.

PVN pārmaksas atmaksa

Svītrots 17.34. un 17.35. apakšpunkts, jo saistībā ar veiktajiem grozījumiem PVN likumā par PVN pārmaksas atmaksas kārtības pilnveidošanu reģistrētam PVN maksātājam noteikumu Nr. 40 1. pielikumā “Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija” vairs nebūs jāaizpilda sadaļa “Informācija par pārmaksāto PVN summu par iekšzemē veiktiem darījumiem, par kuriem nodokli maksā preču vai pakalpojumu saņēmējs” un sadaļa “Pieprasījums par pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksu”.

Par konta norādīšanu

Jauns 17.36. apakšpunkts, kurā saglabāta prasība reģistrētiem PVN maksātājiem norādīt kontu, uz kuru pārskaitīt PVN pārmaksu, lai VID apstiprināto PVN pārmaksu varētu automātiski pārskaitīt uz reģistrētā PVN maksātāja vēlamo kontu. Vienlaikus ar minēto regulējumu reģistrētiem PVN maksātājiem vairs netiek noteikts norādīt tikai kredītiestādes kontu. Tātad tas var būt jebkāds konts, nevis tikai kredītiestādēs atvērtais.

Grozījumi par mantas pārdošanu izsolē

 • Ieviests jauns kods “M”.
 • Jauns 23.5. apakšpunkts, kas nosaka, ka reģistrētam PVN maksātājam atsevišķi jānorāda katrs PVN rēķins, ja tas ir iegādājies mantu tiesu izpildītāja rīkotajā izsolē.
 • Jauns 25.3.8.7 un 33.6.8. apakšpunkts, kur noteikts, ka reģistrētam PVN maksātājam, kura manta pārdota tiesu izpildītāja rīkotajā izsolē, un reģistrētam PVN maksātājam, kurš iegādājies mantu izsolē, uzrādot darījumu PVN deklarācijā, būs jānorāda īpašs kods “M” – mantas pārdošana izsolē.

Citi grozījumi

 • Lai vienādotu terminoloģiju ar grozījumiem PVN likuma 49. pantā, 17.24.4. apakšpunktā vārdi “kas nav nodokļa maksātājs” aizstāti ar vārdiem “kuras pastāvīgā uzturēšanās vieta nav”.

Izmaiņas no 2021. gada 1. jūlija

Vispārīgie jautājumi

Jauns 1.4., 1.5. un 1.6. apakšpunkts, kur saskaņā ar PVN likuma (redakcijā, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā) 140.2 panta trīspadsmitajā daļā, 140.3 panta trīspadsmitajā daļā un 140.4 panta deviņpadsmitajā daļā paredzēto deleģējumu MK ir noteicis kārtību, kāda PVN maksātājs sagatavo un aizpilda PVN deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms, savienības režīms vai importa režīms, un veic tajā labojumus, kā arī noteicis deklarācijā norādāmo informāciju.

Par PVN deklarācijas iesniegšanas veidu

 • 14. punkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka PVN deklarāciju ar pielikumiem iesniedz, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
 • Jauns 14.punkts, kur noteikts, ka PVN deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms, savienības režīms vai importa režīms, iesniedz, izmantojot VID EDS.

PVN deklarācija par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms, savienības režīms vai importa režīms

 • Šobrīd PVN maksātāji, kas reģistrējušies ārpussavienības režīma vai savienības režīma izmantošanai, iesniedz PVN deklarāciju par taksācijas periodā sniegtajiem elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem. Savukārt no 2021. gada 1. jūlija ir paplašināts spēkā esošo īpašo PVN režīmu piemērošanas tvērums un ieviests jauns importa režīms.
 • PVN maksātājiem, kuri būs reģistrējušies ārpussavienības režīma, savienības režīma vai importa režīma izmantošanai, par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas minētie režīmi, būs jāiesniedz PVN deklarācija, kurā iekļauta informācija, kas nepieciešama, lai noteiktu katrā dalībvalstī maksājamā PVN summu. Lai dalībvalstis un PVN maksātāji savā turpmākajā saziņā varētu nepārprotami atsaukties uz PVN deklarācijām, VID EDS piešķir iesniegtajai PVN deklarācijai unikālu atsauces numuru.
 • Ievērojot minēto, ir svītrota noteikumu IX1. nodaļa un noteikumi Nr. 40 papildināti ar IX2. nodaļu “IX2. Kārtība, kādā sagatavo un aizpilda deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms, savienības režīms vai importa režīms, un veic tajā labojumus, kā arī nosaka deklarācijā norādāmo informāciju”, kurā skaidrota sagatavošanas un aizpildīšanas kārtība attiecībā uz PVN deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms, savienības režīms vai importa režīms, kā arī deklarācijā norādāmā informācija un labojumu veikšanas prasības.
 • Jauns 79. punkts, kurā skaidrota PVN piemērošanas kārtība, ja iekšzemes reģistrēts PVN maksātājs ir sniedzis pakalpojumus, kuriem līdz 2021. gada 30. jūnijam nepiemēroja savienības režīmu, vai piegādājis preces, kurām līdz 2021. gada 30. jūnijam nepiemēroja savienības vai importa režīmu, tādai personai, kura nav nodokļa maksātāja, un līdz 2021. gada 30. jūnijam par to ir daļēji saņēmis atlīdzību.
 • Jauns 80. punkts, kurā skaidrota iesniegšanas un labošanas kārtība attiecībā uz deklarāciju par elektronisko sakaru, apraides un elektroniskajiem pakalpojumiem, kas sniegti līdz 2021. gada 30. jūnijam.