Valsts ieņēmumu dienests publicējis jaunu informatīvo materiālu saistībā ar 2018.gada 13.decembrī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā (Likums), kas stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī. Likums ir papildināts ar jaunu 6.1pantu “Nodoklis no būtiskas līdzdalības ārvalsts sabiedrībā”.

Atbilstoši Direktīvai 2016/1164, ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši ietekmē iekšējā tirgus darbību likums tiek papildināts ar noteikumiem par kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem, nosakot Latvijas nodokļa maksātājam pienākumu maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) arī par ārvalstu sabiedrības, kurā nodokļu maksātājam ir būtiska līdzdalība, peļņas daļu, ja ārvalsts sabiedrības peļņa ir gūta veicot neīstus darījumus, kuru  iemesls ir nodokļu priekšrocību gūšana.

Likuma 6.1pants ir saistošs UIN maksātājiem, kuri kopā ar saistītajām personām kontrolē vienu vai vairākas sabiedrības ārvalstīs, kurās tiem ir būtiska līdzdalība, ja šīs ārvalsts sabiedrības peļņa ir gūta veicot neīstus darījumus, kuru iemesls ir nodokļu priekšrocību gūšana. Likuma 6.1pantā iekļautās normas ir vērstas pret nodokļu bāzes samazināšanu un attiecas tikai uz ienākumiem, kas ir mākslīgi novirzīti ārvalstu sabiedrībai, kuras izveidošanas objektīvais iemesls ir nodokļu priekšrocību gūšana. 

Likuma 6.1pantā noteikts, ka atbilstošas ārvalstu sabiedrības darījumos (veikti nodokļu priekšrocību gūšanai, t.i., kuru rezultātā ārvalsts sabiedrības peļņai netiek uzlikts nodoklis vai arī gūtā peļņa ir atbrīvota no aplikšanas ar nodokli), gūto peļņu iekļauj Latvijas nodokļu maksātāja ar nodokli apliekamajā bāzē. Likuma 6.1panta 3.daļā ir noteikta arī tieša vai netieša (kopā ar saistītajām personām) līdzdalība – vairāk nekā 50% no kapitāla vai balsstiesībām, vai tiesības saņemt vairāk nekā 50% no kontrolētu ārvalstu uzņēmumu peļņas. Noteikumi ir piemērojami, ja pastāvot minētajai līdzdalībai ārvalstu sabiedrības peļņai tās rezidences valstī netiek uzlikts nodoklis vai šī peļņa ir atbrīvota no nodokļa, vai arī ienākumam, kurš ir mākslīgi novirzīts uz ārvalstu sabiedrību, tiek uzlikts zems nodoklis. Piemērojot likuma 6.1pantu par līdzdalību nav uzskatāma tādas sabiedrības akciju turēšana, kuras tiek kotētas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts regulētajā tirgū. 

Ņemot vērā, ka kontrolētu ārvalstu uzņēmumu noteikumi tiks piemēroti dažādās ārvalstīs izveidotām sabiedrībām, un katrā valstī uzņēmumu (juridisko veidojumu) formas var būt atšķirīgas, likuma 6.1panta 3.daļā ir ietverts visaptverošs paplašināts kontrolētu ārvalstu uzņēmumu jēdziens, kas atrunā, ka ārvalstu sabiedrības ir gan juridiskas personas, gan arī ar līgumu saistītu personu grupa vai aktīvu kopums, kas saskaņā ar līgumu ir nodoti citas personas pārvaldībā (piemēram, trasti, ieguldījumu sabiedrības, personālsabiedrības u.c.). 

Likuma 6.1panta 8.daļā ir ietverta norma, kas nosaka izņēmumu no noteikumiem. Tas paredz, ka minētais pants nav piemērojams attiecībā uz kontrolētu ārvalstu uzņēmumu sabiedrībām, kuru peļņa nepārsniedz 750 000 eiro un ienākumi, kas nav gūti no tirdzniecības, nepārsniedz 75 000 eiro. Tātad izņēmums atļauj nevērtēt pēc kontrolētu ārvalstu uzņēmumu kritērijiem mazas ārvalstu sabiedrības, tomēr izņēmums neattiecas uz sabiedrībām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas normatīvajos aktos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās.

Pārskata gadā gūto ārvalsts sabiedrības peļņu ietver nodokļu maksātāja pārskata gada pēdējā mēneša UIN deklarācijā.