Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis jaunu informatīvo materiālu par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) atmaksāšanas kārtību.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma (Likums) 3.nodaļā “Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis” ir noteikti UVTN objekti, maksātāji, nodokļa aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtība, kā arī atbrīvojumi no nodokļa maksāšanas.

Lai saņemtu UVTN atmaksu, nodokļa maksātājam VID jāiesniedz iesniegums par nodokļa atmaksu, kurā jānorāda katra tā automobiļa marku, modeli un reģistrācijas numuru, par kuru pieprasa nodokļa atmaksu, un to mēnešu skaitu, par kuriem pieprasa nodokļa atmaksu, kā arī informāciju par pārmaksas rašanās iemesliem. Nodokli VID atmaksā 30 dienu laikā pēc iesnieguma par nodokļa atmaksu saņemšanas. 

Valsts ieņēmumu dienests nodokli atmaksā:

 • ja taksācijas perioda laikā:
 • nodokļa maksātājs savā turējumā esošo transportlīdzekli, par kuru samaksāts šis nodoklis, nodod atpakaļ šā transportlīdzekļa īpašniekam. Samaksāto nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā transportlīdzeklis nodots atpakaļ īpašniekam;
 • transportlīdzekli atsavina vai noņem no uzskaites sakarā ar tā likvidāciju. Samaksāto nodokli atmaksā par mēnešiem pēc transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites, ieskaitot mēnesi, kurā tas noņemts no uzskaites.
 • par laiku, kad:
 • transportlīdzeklis bijis atzīts par nozagtu;
 • transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta;
 • transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas;
 • transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes;
 • Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs
 • par transportlīdzekli, kas tiek lietots, pamatojoties uz nomas līgumu, kas noslēgts ar fizisko personu, un ja, izmaksājot fiziskajai personai nomas maksu par transportlīdzekli, ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) noteiktajā kārtībā;
 • par transportlīdzekli, kas tiek lietots, pamatojoties uz nomas līgumu, kas noslēgts ar fizisko personu, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicēja un kas patstāvīgi rezumējošā kārtībā aprēķinājusi un iemaksājusi IIN no nomas maksas par transportlīdzekli likumā par IIN noteiktajā kārtībā.

Samaksāto nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā ir iestājies minētais atbrīvojums no nodokļa maksāšanas.

Nodokli neatmaksā, ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks vai turētājs ir kļuvis attiecīgi par tā paša transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto transportlīdzekļa turētāju vai īpašnieku.

Ja nodokļu maksātājam radusies nodokļa pārmaksa, pārmaksāto nodokļa summu var novirzīt nodokļa maksājuma segšanai par citu transportlīdzekli (norādot šā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru) taksācijas perioda ietvaros. Šajā gadījumā ar attiecīgo pieteikumu ir jāvēršas Ceļu satiksmes drošības direkcijā.