Informatīvajā materiālā sniegta informācija par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu gadījumos, kad valsts vai pašvaldības iestādes, kā arī pašvaldības saņem būvniecības pakalpojumus, kuriem ir piemērojams īpašais PVN piemērošanas režīms.

1. Vispārīgā informācija

 1. Īpašo PVN piemērošanas režīmu saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.pantā noteikto ir jāpiemēro būvniecības pakalpojumiem, ja:
 • tiek veikti būvdarbi saistībā ar jaunas būves (ēkas, inženierbūves) būvēšanu vai esošās būves vai tās daļas renovāciju, rekonstrukciju, restaurāciju (arī vienkāršotu renovāciju vai vienkāršotu rekonstrukciju), konservāciju vai nojaukšanu būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu izpratnē, kā arī būvniecības pakalpojumu līgumā ietvertajai visu veidu projektēšanai;
 • būvniecības pakalpojumu sniedzējs un būvniecības pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā;
 • būvniecības pakalpojumi sniegti iekšzemē.
 1. Būvniecības pakalpojumi ir būvdarbu veikšana jaunas būves (ēkas, inženierbūves) būvēšanai vai esošās būves vai tās daļas renovācijai, vienkāršotai renovācijai, rekonstrukcijai, vienkāršotai rekonstrukcijai, restaurācijai, konservācijai vai nojaukšanai, kā arī būvniecības pakalpojumu līgumā ietvertā visu veidu projektēšana (PVN likuma 142.panta 1.daļa).
 2. Īpašo PVN režīmu piemēro būvniecības pakalpojumiem, kuri iekļauti noslēgtajos līgumos par būvniecības pakalpojumiem, tajā skaitā:
 • būvlaukuma sagatavošanai;
 • būvobjekta pagaidu būvju būvēšanai un to nojaukšanai;
 • būves nulles cikla izbūvei;
 • būves nesošo un nenesošo elementu vai konstrukciju (tajā skaitā iebūvējamo konstrukciju) būvēšanai;
 • konstrukciju uzstādīšanai ar piegādi vai bez tās (tajā skaitā stikloto konstrukciju, logu un durvju ielikšanai, liftu uzstādīšanai);
 • iekārtu, kas ir būves neatņemama sastāvdaļa (tajā skaitā ventilācijas sistēma, apkures sistēma), uzstādīšanai un montāžai;
 • būves ārējai apdarei (tajā skaitā fasādes apdarei un siltināšanai);
 • būves iekšējai apdarei (tajā skaitā sienu un griestu apdarei, siltināšanai, grīdas ieklāšanai, tapešu līmēšanai, virsmu krāsošanai vai lakošanai);
 • inženierkomunikāciju izbūvei (tajā skaitā ar būvi vai tās daļu funkcionāli saistīto inženiertīklu pievada un būves iekšējo inženiertīklu izbūvei);
 • būves vai tās daļas konservācijai;
 • būves vai tās daļas nojaukšanai;
 • būvlaukuma sakopšanai un labiekārtošanai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā (PVN likuma 142.panta 4.daļa).
 1. Būvniecības pakalpojumu sniedzējs izraksta pakalpojumu saņēmējam PVN rēķinu, kurā norāda sniegtā pakalpojuma vērtību, bet nenorāda PVN likmi un aprēķināto PVN summu (PVN likuma 142.panta 6.daļa).

2. Valsts vai pašvaldības iestādes vai pašvaldības reģistrācija VID PVN maksātāju reģistrā būvniecības pakalpojuma saņemšanai

 1. Valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība, kura nav reģistrēta VID PVN maksātāju reģistrā un kura ir noslēgusi ar būvniecības pakalpojumu sniedzēju līgumu par šī informatīvā materiāla 1.nodaļas 3.punktā minēto būvniecības pakalpojumu saņemšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru vai ir iesaistīta kā publiskais partneris publiskās un privātās partnerības projektā saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu, pirms šo pakalpojumu saņemšanas reģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā (PVN likuma 58.panta 1.daļa).
 2. Valsts vai pašvaldības iestādei vai pašvaldībai piešķir reģistrācijas numuru VID PVN maksātāju reģistrā, kas ir izmantojams šī informatīvā materiāla 1.nodaļas 3.punktā minēto būvniecības pakalpojumu saņemšanai (PVN likuma 58.panta 2.daļa).

3. Tiesības atskaitīt priekšnodokli un darījuma atspoguļošana PVN deklarācijā

 1. Ja preces iegādātas un pakalpojumi saņemti ar nodokli apliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu citās valstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē, priekšnodoklis ir:
 • no citiem reģistrētiem nodokļa maksātājiem saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem;
 • samaksātā nodokļa summa par preču importu;
 • saskaņā ar īpašu nodokļa režīmu preču importa darījumos aprēķinātā nodokļa summa atbilstoši muitas deklarācijai;
 • aprēķinātā nodokļa summa, kas reģistrētam nodokļa maksātājam taksācijas periodā jāmaksā kā pakalpojuma saņēmējam;
 • aprēķinātā nodokļa summa par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā;
 • aprēķinātā nodokļa summa par precēm, kas iegādātas saskaņā ar likuma 141. un 143.pantu;
 • aprēķinātā nodokļa summa par pakalpojumiem, kas saņemti saskaņā ar likuma 141., 142. un 143.pantu;
 • aprēķinātā vai samaksātā nodokļa summas par iegādātajām precēm, kas izsniegtas kā mazas vērtības dāvanas vai preču paraugi (PVN likuma 92.panta 1.daļa).
 1. Reģistrētam nodokļa maksātājam ir tiesības likuma 99.pantā noteiktajā kārtībā atskaitīt priekšnodokli par nekustamā īpašuma būvniecību, rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju (PVN likuma 99.panta 1.daļas 3.punkts).
 2. Valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība, kas reģistrētas VID PVN maksātāju reģistrā, priekšnodokli var atskaitīt, ja ir nodrošināta atsevišķa to preču un pakalpojumu uzskaite, kuri izmantoti tikai tādu darījumu nodrošināšanai, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli (PVN likuma 98.panta 8.daļa).
 3. Ja nekustamo īpašumu paredzēts izmantot tikai tādu darījumu nodrošināšanai, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, reģistrēts nodokļa maksātājs priekšnodokli par šī informatīvā materiāla 3.nodaļas 2.punktā minētajiem darījumiem atskaita pilnā apmērā (PVN likuma 99.panta 2.daļa).

Piemērs

Valsts iestāde, kas nodrošinājusi atsevišķu to preču un pakalpojumu uzskaiti, kuri izmantoti tikai tādu darījumu nodrošināšanai, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, ir noslēgusi ar būvniecības pakalpojumu sniedzēju līgumu par būvniecības pakalpojumu saņemšanu - konferenču centra ēkas pārbūvi - saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru par 25 000 EUR. Būvdarbu veikšanai ir saņemta būvatļauja.

Minētie būvniecības pakalpojumi atbilst likuma 142.pantā noteiktajiem nosacījumiem un pakalpojuma sniedzējs sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem piemēro īpašo PVN piemērošanas režīmu.

Ņemot vērā to, ka valsts iestāde nekustamā īpašumu objektu izmanto saimnieciskās darbības ietvaros ar PVN apliekamo darījumu veikšanai (konferenču centra ēku iznomā juridiskajai personai konferenču un semināru rīkošanai) un tā ir nodrošinājusi atsevišķu to preču un pakalpojumu uzskaiti, kuri izmantoti tikai tādu darījumu nodrošināšanai, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, tad tai ir tiesības atskaitīt priekšnodokli par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti konferenču centra ēkas pārbūves darbu nodrošināšanai.

Valsts iestāde:

 • samaksā pakalpojuma sniedzējam PVN rēķinā norādīto pakalpojuma vērtību 25 000 EUR;
 • no rēķinā norādītās darījuma vērtības aprēķina PVN 21% apmērā (t.i., 25 000 x 21% = 5 250 EUR);
 • uzrāda aprēķināto nodokli 5 250 EUR par saņemtajiem būvniecības pakalpojumiem PVN deklarācijas 52.rindā (aprēķinātais PVN ar PVN standartlikmi apliekamiem darījumiem);
 • atskaitāmo priekšnodokli 5 250 EUR norāda PVN deklarācijas 62.rindā (PVN summa par saņemtajām precēm un pakalpojumiem iekšzemē) un informāciju par darījumu uzrāda pielikuma PVN 1 pārskata I daļā;
 • aizpildot PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 pārskata I daļas 3.aili, norāda darījuma veida kodu R3.
 1. Ja reģistrēts nodokļa maksātājs nekustamo īpašumu neizmanto saimnieciskās darbības ietvaros ar PVN apliekamo darījumu veikšanai, tad tam nav tiesību atskaitīt priekšnodokli par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti šī nekustamā īpašuma būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbu nodrošināšanai.

Piemērs

Pašvaldība ir noslēgusi ar būvniecības pakalpojumu sniedzēju līgumu par būvniecības pakalpojumu saņemšanu – bērnudārza rekonstrukciju - saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru par 100 000 EUR. Būvdarbu veikšanai ir saņemta būvatļauja.

Minētie būvniecības pakalpojumi atbilst likuma 142.pantā noteiktajiem nosacījumiem un pakalpojuma sniedzējs sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem piemēro īpašo nodokļa piemērošanas režīmu.

Ņemot vērā to, ka pašvaldība nekustamā īpašumu objektu – bērnudārzu – neizmantos saimnieciskās darbības ietvaros ar PVN apliekamo darījumu veikšanai, tad tai nav tiesību atskaitīt priekšnodokli par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti šī objekta rekonstrukcijas darbu nodrošināšanai.

Pašvaldība:

 • samaksā pakalpojuma sniedzējam PVN rēķinā norādīto pakalpojuma vērtību 100 000 EUR;
 • no rēķinā norādītās darījumā vērtības aprēķina PVN 21% apmērā (t.i., 100 000 x 21% = 21 000 EUR);
 • uzrāda aprēķināto nodokli 21 000 EUR par saņemtajiem būvniecības pakalpojumiem PVN deklarācijas 52.rindā;
 • priekšnodokli norāda PVN deklarācijas:
  • 62.rindā 21 000 EUR;
  • 66.rindā (PVN summa, kas nav atskaitāma kā priekšnodoklis) 21 000 EUR;
  • informāciju par darījumu uzrāda pielikuma PVN 1 pārskata I daļā;
 • aizpildot PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 pārskata I daļas 3.aili, norāda darījuma veida kodu R3.