Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) nosacījumiem ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliek pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Lai noteiktu, kā PVN piemērojams konkrētam kultūras pakalpojumam, ir jānosaka attiecīgā pakalpojuma veids un tā sniegšanas vieta.

Kultūras pakalpojuma veida noteikšana

Kultūras pakalpojuma veida (būtības) noteikšana ir svarīgs nosacījums minētā pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanā.

Šajā sakarā ir jāizvērtē, vai nodokļa maksātājs sniedz kultūras pasākumu apmeklēšanas pakalpojumus (ieejas biļetes iegāde uz pasākumu), vai ar  pasākumu apmeklēšanu saistītus pakalpojumus, piemēram, pasākumu organizēšanas pakalpojumus, pakalpojumus, kas saistīti ar piedalīšanos pasākumā (turpmāk – kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumi).

Piedalīšanās pasākumā pēc būtības nozīmē, ka pasākuma dalībnieks nav pasīvs vērotājs, bet tā ir persona, kam atkarībā no pasākuma rakstura pasākumā ir, piemēram, sava ekspozīcija un kurš piedāvā sevi kā potenciālo noteiktu produktu pārdevēju u.tml.

Pasākuma apmeklēšana ir ierašanās uz pasākumu, kad pasākuma apmeklētājs nav aktīvs dalībnieks, bet tikai pasīvs vērotājs, kura pamatmērķis (atkarībā no pasākuma veida) ir iepazīties ar attiecīgajām ekspozīcijām, noskatīties izrādi u.tml.

Kultūras pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšana

Pakalpojumu sniegšanas vieta biļešu iegādei uz kultūras pasākumiem

Biļešu iegādei un ar biļešu iegādi saistītiem pakalpojumiem uz kultūras pasākumiem (piemēram, izstādes apmeklēšanai), pakalpojuma sniegšanas vieta jebkurā gadījumā ir attiecīgo pasākumu faktiskās norises vieta.

Līdz ar to gadījumā, kad persona iegādājas pasākuma apmeklēšanas pakalpojumu, t.i., samaksā par ieejas biļeti pasākumā, pakalpojuma sniegšanas vieta ir tur, kur faktiski notiek pasākums.

Pakalpojumu sniegšanas vieta kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumiem

Kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumiem to sniegšanas vietas noteikšana ir atkarīga no tā, vai šo pakalpojumu saņēmējs ir/nav nodokļa maksātājs.

Ja minētos pakalpojumus sniedz personai, kas nav nodokļa maksātāja, tad pakalpojuma sniegšanas vieta ir attiecīgo pasākumu faktiskās norises vieta.

Kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumiem to sniegšanas vieta ir iekšzeme, ja Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs pakalpojumus sniedz:

  • iekšzemes nodokļa maksātājam;
  • citas dalībvalsts nereģistrētam nodokļa maksātājam, t.i, personai, kas veic saimniecisko darbību, bet kurai nav piešķirts PVN numurs;
  • trešās valsts vai trešās teritorijas personai, kas nav iesniegusi PVN numuru (vai līdzīgu numuru, ko tai piešķir valsts, kurā šī persona veic uzņēmējdarbību) vai arī nav iesniegusi sertifikātu, ko izsniegušas pakalpojumu saņēmēja kompetentās nodokļa iestādes kā apliecinājumu tam, ka pakalpojumu saņēmējs veic uzņēmējdarbību, kas ļauj viņam iegūt PVN atmaksu saskaņā ar Padomes Direktīvu 86/560/EEK (1986.gada 17.novembris) par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem – PVN atmaksāšanas kārtība nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā.

Ja reģistrēts nodokļa maksātājs kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumus sniedz citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam (tas vai nu ir iesniedzis derīgu PVN numuru vai paziņojis, ka ir iesniegts pieteikums šī numura piešķiršanai), tad pakalpojumu sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts. Šajā gadījumā Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs sniegtajiem pakalpojumiem PVN nepiemēro. Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs šo pakalpojumu vērtību uzrāda PVN deklarācijas 48.2rindā un deklarācijas pielikumā PVN 2 Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā.

PVN nav jāpiemēro kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumiem, ja Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs tos sniedz trešās valsts vai trešās teritorijas personai, kas ir iesniegusi PVN numuru (vai līdzīgu numuru, ko tai piešķir valsts, kurā šī persona veic uzņēmējdarbību) vai arī ir iesniegusi sertifikātu, ko izsniegušas pakalpojumu saņēmēja kompetentās nodokļa iestādes kā apliecinājumu tam, ka pakalpojumu saņēmējs veic uzņēmējdarbību, kas ļauj viņam iegūt PVN atmaksu saskaņā ar Padomes Direktīvu 86/560/EEK (1986.gada 17.novembris) par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem – PVN atmaksāšanas kārtība nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā. Šajā gadījumā pakalpojumu sniegšanas vieta ir trešā valsts vai trešā teritorija un Latvijā reģistrētam nodokļa maksātājam par sniegtajiem pakalpojumiem PVN nav jāpiemēro. Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs pakalpojumu vērtību uzrāda PVN deklarācijas 48.2rindā un deklarācijas pielikumā PVN 1 III.daļā Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem.

Savukārt, ja Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs kultūras pasākuma, kas notiks Latvijā, organizēšanas pakalpojumu sniedz citas dalībvalsts personai, kas nav reģistrējusies kā PVN maksātāja savā valstī, jebkurai Latvijā reģistrētai personai vai trešās valsts personai, kura nav reģistrējusies kā nodokļa maksātāja savā valstī, pakalpojuma sniegšanas vieta ir iekšzeme. Šajā gadījumā Latvijā reģistrētam nodokļa maksātājam minētie pakalpojumi ir jāapliek ar PVN standartlikmi. Pakalpojuma vērtību Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs norāda PVN deklarācijas 41.rindā un aprēķināto PVN – deklarācijas 52.rindā. Informāciju par minēto darījumu norāda arī PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 III.daļā Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem.

Lai risinātu jautājumu par Latvijā reģistrēta nodokļa maksātāja sniegto vai saņemto pakalpojumu aplikšanu ar PVN, ir jāpievērš uzmanība arī tam, vai personas sniegtie un saņemtie pakalpojumi PVN likuma izpratnē ir uzskatāmi par vienu darījumu, vai vairākiem atsevišķiem darījumiem. Piemēram, lai piedalītos izstādē, Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs var sniegt vai nu vienu kompleksu pakalpojumu, kura vērtībā ietilpst gan dalības maksa, gan stendu vai iekārtu nomas maksa, gan arī atsevišķi iekasēt dalības maksu un atsevišķi sniegt stendu vai iekārtu nomas pakalpojumu.

PVN piemērošana kultūras pasākumu apmeklēšanas pakalpojumiem

Kultūras pasākumu apmeklēšanas pakalpojumiem, t.i., pakalpojumiem, kas saistīti ar biļešu iegādi kultūras pasākumos, pakalpojumu sniegšanas vieta ir attiecīgo pasākumu faktiskās norises vieta.

Atbilstoši PVN likuma nosacījumiem ar PVN neapliek šādus kultūras pakalpojumus:

  • teātra un cirka izrādes,
  • koncertus,
  • bērniem paredzētos sarīkojumus, pašdarbības mākslas kolektīvu sarīkojumus un labdarības mērķiem veltītos sarīkojumus,
  • valsts atzītu muzeju, bibliotēku, izstāžu, zooloģisko dārzu un botānisko dārzu apmeklējumus un šo institūciju rīkotos kultūras un kultūrizglītības pasākumus,
  • bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojumus. Atbrīvojumu no PVN piemēro arī kopiju izgatavošanai no bibliotēkas fondā esošajām grāmatām un citiem dokumentiem, kā arī tematiskajiem pasākumiem, bibliogrāfiskajiem, informatīvajiem pakalpojumiem (arī interneta pieslēgumam) un citiem līdzīgiem pakalpojumiem.

Atbrīvojumu no PVN minētajiem pakalpojumiem piemēro arī personas, kas nav publiskas personas, ja, sniedzot šos pakalpojumus, sistemātiski netiek gūta peļņa. Ja peļņa tiek gūta, atbrīvojumu piemēro gadījumos, kad gūto peļņu novirza vai iegulda šo pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanai.

Jēdziens sniedzot šos pakalpojumus, sistemātiski netiek gūta peļņa ir jāanalizē nevis no katra konkrētā kultūras pasākuma ienesīguma, bet kopumā no sabiedrības vai organizācijas dibināšanas un darbības mērķa.

Ja, sniedzot minētos kultūras pakalpojumus, tiek gūta peļņa, atbrīvojumu var piemērot tikai gadījumā, ja gūtā peļņa tiek novirzīta vai ieguldīta šo pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanai.

Ja sabiedriskās organizācijas vai kādas citas iestādes, organizācijas mērķis, sniedzot kultūras pakalpojumu, nav bijis gūt peļņu, bet pasākuma rezultātā peļņa ir radusies, tad, lai piemērotu atbrīvojumu no PVN, šo gūto peļņu nedrīkst sadalīt tās dalībniekiem, akcionāriem vai jebkuram citam. Gūto peļņu ir jāizmanto šādu neapliekamu kultūras pakalpojumu turpmākai nodrošināšanai vai to uzlabošanai.

Atbrīvojumu no nodokļa nepiemēro tādiem darījumiem kā kultūras iestāžu telpu noma, komercizstāžu, gadatirgu un tamlīdzīgu pasākumu organizēšana, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem iepriekš minētajās kultūras iestādēs un minētajos pasākumos.

PVN piemērošanas piemēri kultūras pakalpojumu sniegšanai

1.piemērs

Biedrība Kultūras centrs savās telpās vada bērnu un jauniešu radošās nodarbības, kā arī organizē dažādus koncertus. Peļņa, ko biedrība gūst no koncertu organizēšanas, netiek sadalīta starp biedrības biedriem, bet tiek izmantota koncertu organizēšanas pilnveidošanai.

Pārdodot ieejas biļetes uz koncertiem, šo biļešu cenā PVN nav iekļaujams, jo iegūtā peļņa no koncertdarbības tiek izmantota koncertu organizēšanas pilnveidošanai un tā netiek sadalīta starp biedrības biedriem.

2.piemērs

SIA Simfonija (reģistrēts nodokļa maksātājs) nodarbojas ar dažādu koncertu un teātra izrāžu rīkošanu ar nolūku gūt peļņu. Iegūtā peļņa tiek sadalīta starp uzņēmuma dalībniekiem.

Tā kā SIA Simfonija mērķis ir gūt peļņu no kultūras pasākumu rīkošanas un iegūtā peļņa tiek sadalīta starp uzņēmuma dalībniekiem, tad šo pasākumu ieejas maksā ir iekļaujams arī PVN.

3.piemērs

Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs SIA Kultūras centrs 2013.gada februārī trešās valsts personai, kas nav iesniegusi savu PVN numuru vai līdzīgu numuru, ko tai piešķir valsts, kurā šī persona veic uzņēmējdarbību, sniedz izstādes organizēšanas pakalpojumus. Izstādes norises vieta ir Rīga, t.i., Latvija. Izstādes organizēšanas pakalpojuma vērtībā ietilpst arī nomas maksa par ekspozīcijas platības nomu un nomas maksa par dažādu papildaprīkojumu uz ekspozīcijas platības (piemēram, galdu, krēslu, skapju u.c.) nomu.

Tā kā trešās valsts persona nav iesniegusi savu PVN numuru vai līdzīgu numuru, ko tai piešķir valsts, kurā šī persona veic uzņēmējdarbību, pakalpojuma sniegšanas vieta ir iekšzeme un SIA Kultūras centrs sniegtajam izstādes organizēšanas pakalpojumam piemēro PVN standartlikmi. Sniegtā izstādes organizēšanas pakalpojuma vērtībā iekļaujama arī nomas maksa par ekspozīcijas platības nomu un nomas maksa par dažādu papildaprīkojumu. Pakalpojuma vērtību SIA Kultūras centrs norāda PVN deklarācijas 41.rindā, savukārt aprēķināto PVN – deklarācijas 52.rindā. Informāciju par minēto darījumu norāda arī PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 III.daļā Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem.

4.piemērs

Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs SIA Kultūras centrs 2013.gada martā sniedz izstādes organizēšanas pakalpojumu Francijā reģistrētai apliekamai personai, kura ir iesniegusi savu PVN reģistrācijas numuru. Izstāde notiek Rīgā.

Tā kā kultūras pasākuma organizēšanas pakalpojums tiek sniegts citā dalībvalstī (Francijā) reģistrētam nodokļa maksātājam, pakalpojuma sniegšanas vieta ir Francija un SIA Kultūras centrs šim pakalpojumam PVN nepiemēro, bet sniegtā pakalpojuma vērtību uzrāda PVN deklarācijas 48.2rindā un deklarācijas pielikumā PVN 2 Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā.

Avots: VID metodiskais materiāls Par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu kultūras pasākumiem