Valsts ieņēmumu dienests (VID) izstrādājis metodisko materiālu "Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtība", kurā ar dažādiem praktiskiem piemēriem skaidrota uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju sagatavošanas un iesniegšanas kārtība.

Atgādinām, ka līdz 20.07.2018. ir jāiesniedz 2018.gadā pirmā UIN deklarācija. Deklarācija jāiesniedz, ja nodokļa maksātājam par periodu no 01.01.2018. – 30.06.2018. veidojas ar nodokli apliekams objekts. Deklarācija nav jāsniedz tikai tādēļ, lai norādītu iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu, zaudējumus vai citu informāciju, kas neietver ar nodokli apliekamos objektus (minēto informāciju nodokļa maksātājs norādīs pirmo reizi sniedzamajā deklarācijā par to mēnesi, kurā tam veidosies ar nodokli apliekams objekts), norāda VID.

Aizpildot UIN deklarāciju, summas norāda tikai eiro: summu līdz 0,49 EUR atmet, bet summu no 0,50 noapaļo uz augšu līdz 1 EUR. Deklarācijā lietotas atsauces uz Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pantiem.

Uzsākot deklarācijas aizpildīšanu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, nodokļa maksātājs atbild uz jautājumiem, kuru rezultātā tas redz vai neredz atsevišķas rindas, kuras konkrētajā situācijā ir vai nav jāaizpilda, līdz ar to saīsinās deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamais laiks. Atkarībā no izvēlētās atbildes "Jā" vai "Nē" nodokļa maksātājam tiek atvērtas atšķirīgas rindas un tām sekojošās tabulas. Atbildot ar "Jā" uz visiem jautājumiem, tiek attēlotas visas deklarācijas rindas. Ievadot informāciju konkrētā ailē, nodokļa maksātājam tā nebūs atkārtoti jānorāda, jo ir nodrošinātas sasaistes starp ailēm, ja tas nepieciešams aprēķinu veikšanai. Nodokļa maksātājam ir tiesības labot arī tās summas, kuras sistēma izveidos automātiski.

Deklarācijas jautājumi

1. Vai nodokļu maksātājam uz 31.12.2017. ir nesadalītā peļņa, iepriekšējo gadu nodokļa zaudējumi, kuri līdz taksācijas periodam nav pārnesti, vai uzkrājumi?                

 • Ja nodokļa maksātājs izvēlas atbildi "Jā", tad tas aizpilda 1.1., 1.2. un / vai 1.3.rindas tabulu.
 • Ja nodokļu maksātājs izvēlas atbildi "Nē", tam nav nevienas no minētajām pozīcijām.

2. Vai taksācijas periodā ir izmaksātas dividendes vai tām pielīdzinātas izmaksas un veidojas nosacītās dividendes?

 • Ja nodokļa maksātājs izvēlas atbildi "Jā", tad tas aizpilda 1., 2., 3., 4., 5., 5.2. un 5.3, 10., 11., 12., 13., 14. un 17.rindu.
 • Ja nodokļu maksātājs izvēlas atbildi "Nē", tas neaizpilda (neredz) minētās rindas.

Jāņem vērā, ka nodokli maksā par dividendēm tad, kad tās ir aprēķinātas (pieņemts lēmums par peļņas sadali dividendēs) neatkarīgi no tā, kurā periodā dividendes faktiski pārskaita dalībniekiem.

3. Vai ārvalstīs ir samaksāts nodoklis, par kuru piemēro nodokļa atvieglojumu?

 • Ja nodokļa maksātājs izvēlas atbildi "Jā", tad tas aizpilda 8.rindu.
 • Ja nodokļu maksātājs izvēlas atbildi "Nē", tas neaizpilda (neredz) minēto rindu.

4. Vai pārskata gadā ir veikti ziedojumi, par kuriem piemēro nodokļu atvieglojumus (var atzīmēt tikai vienu atbildi)?

 • Jā, ziedojumi, par kuriem piemēro atvieglojumus, kas nepārsniedz 5% no iepriekšējā gada peļņas pēc nodokļiem.
 • Jā, ziedojumi, par kuriem piemēro atvieglojumus, kas nepārsniedz 2% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.
 • Jā, ziedojumi, par kuriem piemēro nodokļa atlaidi (12.panta 1.daļas 3.punkts) (75% no ziedotās summas, bet ne vairāk kā 20% no 4.rinas).
 • Ja nodokļu maksātājs izvēlas atbildi "Nē", tas neaizpilda (neredz) nevienu no 9.x rindām.

5. Vai taksācijas periodā ir bijuši ienākumi no tiešās līdzdalības akciju, kuru turēšanas periods pārsniedz 36 mēnešus, atsavināšanas?

 • Ja nodokļa maksātājs izvēlas atbildi "Jā", tad tas aizpilda 15.rindu.
 • Ja nodokļu maksātājs izvēlas atbildi "Nē", tas neaizpilda (neredz) minēto rindu.

6. Vai taksācijas periodā ir samazinājusies uzkrājumu summa, ja uzkrājumi ir izveidoti 2017.gadā un pārsniedz 2016.gadā izveidoto uzkrājumu summu?

 • Ja nodokļa maksātājs izvēlas atbildi "Jā", tad tas aizpilda 16.rindu.
 • Ja nodokļu maksātājs izvēlas atbildi "Nē", tas neaizpilda (neredz) minēto rindu.

7. Vai ir veiktas izmaksas, par kurām nav ieturēts nodoklis izmaksas brīdī?

8. Vai taksācijas periodā veidojas nodokļa pārmaksa? (var atzīmēt abus "Jā").

 • Jā, atmaksātās aizdevuma summas dēļ. Attēlo 31., 31.1. rindu.
 • Jā, atgūtas debitora parāda summas dēļ. Attēlo 31., 31.2. rindu.
 • Ja nodokļu maksātājs izvēlas atbildi "Nē", tas neaizpilda (neredz) minētās rindas.

Metodiskajā materiālā skaidrota katras deklarācijas rindas aizpildīšanas kārtība, kas papildināta ar uzskatāmiem piemēriem. Metodiskais materiāls pieejams VID mājas lapā.