Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka atbilstoši 08.08.2018. datiem pavisam saskaņā ar jauno kārtību iesniegtas 16 211 uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas. Savukārt par periodu no 2018.gada janvāra līdz jūnijam iesniegtas 15 242 deklarācijas.

Kā zināms, saskaņā ar jaunā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 17.panta 3.punktu nodokļu maksātājam ir tiesības neiesniegt deklarāciju par taksācijas periodu, kurā neveidojas ar UIN apliekams objekts, izņemot deklarāciju par taksācijas periodu, kas attiecas uz pārskata gada pēdējo mēnesi.

Analizējot iesniegtajās deklarācijās konstatētās kļūdas, redzams, ka daudzi nodokļu maksātāji nav izmantojuši UIN deklarācijā iestrādāto iespēju pieprasīt vērtības no VID datubāzes, tādēļ:

  • nekorekti norādīti taksācijas periodā no 2018.gada janvāra līdz jūnijam aprēķinātie avansa maksājumi;
  • neievērojot likumā noteiktos ierobežojumus, nekorekti norādīti pirmstaksācijas periodu zaudējumi, kas radušies līdz 31.12.2017.

Tāpat konstatēts, ka UIN deklarācijās uzrādītā informācija par nesadalīto peļņu 31.12.2017., kā arī līdz 31.12.2017. izveidotajiem uzkrājumiem nesaskan ar VID rīcībā esošo informāciju. VID pārstāvji vērš uzmanību, ka, deklarējot 31.12.2017. nesadalīto peļņu, jānorāda tā skaitliskā vērtība, kas uzrādīta iesniegtajā bilancē 31.12.2017. un nav sadalīta dividendēs. Savukārt, deklarējot uzkrājumu summu, bilancē 31.12.2017. uzrādītajam uzkrājumu atlikumam jāpiemēro koeficients 0,75.

No deklarācijās konstatētajām kļūdām jāsecina, ka atsevišķi nodokļu maksātāji neizprot atšķirību starp pārskata periodu un taksācijas periodu un veic manuālas izmaiņas deklarācijas sadaļā "Pārskata periods". Tādēļ, nepamatoti mainot pārskata periodu, tiek aizpildīta neatbilstoša taksācijas perioda deklarācija – perioda pēdējā deklarācija.

UIN likuma pārejas noteikumu 5.punktā noteikts, ka par periodu no 2018.gada janvāra līdz jūnijam aprēķinātos avansa maksājumus ņem vērā, veicot nodokļa maksājumu, kas aprēķināts saskaņā ar deklarāciju par taksācijas periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

8.augustā 15 440 nodokļu maksātājiem, kuriem 2018.gada 1.pusgadā bija aprēķināti UIN avansa maksājumi, bet kuri nebija iesnieguši UIN deklarāciju par 2018.gada janvāri – jūniju, ir nosūtīta vēstule, kurā rekomendēts iesniegt UIN deklarāciju par 2018.gada janvāri – jūniju, lai fiksētu UIN pārejas periodu, tostarp veiktos UIN avansa maksājumus, nesadalīto peļņu 31.12.2017., kā arī iepriekšējo periodu zaudējumus.