Ņemot vērā valsts teritorijā izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar koronavīrusa (COVID-19) izraisīto uzliesmojumu, gada pārskatu iesniegšanas termiņi tiek pagarināti. Termiņi tiek pagarināti automātiski un atsevišķi iesniegumi par termiņu pagarināšanu nav jāiesniedz, skaidro Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjektiem 

Sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums (GPL), ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par 2019. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz GPL 97. panta 1. daļā noteikto iesniegšanas termiņu.

Ja līdz gada pārskata iesniegšanas termiņam, tostarp, arī līdz gada pārskata iesniegšanas termiņam, kurš tiek pagarināts par trīs mēnešiem saskaņā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, tiek labota pēdējā uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) mēneša deklarācija, tad nodokļa piemaksai (ja tāda izveidojas), nepiemēro nokavējuma naudas. 

Atgādinām, ka gada pārskata un konsolidētā gada pārskata atvasinājumu sabiedrība iesniedz VID ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet vidēja sabiedrība, liela sabiedrība un koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām (GPL 97. panta 1. daļa). 

1. piemērs

SIA “ABC” 2019. pārskata gads sakrita ar kalendāro gadu un sagatavotais gada pārskats VID būtu jāiesniedz līdz 2020. gada 30. aprīlim, tad šajā gadījumā sabiedrībai 2019. gada pārskata iesniegšanas termiņš tiek pagarināts par trijiem mēnešiem – līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Līdz 2020. gada 31. jūlijam labojot pēdējo UIN mēneša deklarāciju, nepiemēro nokavējuma naudas nodokļa piemaksai (ja tāda izveidojas).

2.piemērs

SIA “BCD” 2019. pārskata gads nesakrīt ar kalendāro gadu, proti, gada pārskata periods ir no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 29. februārim un sagatavotais gada pārskats VID būtu jāiesniedz līdz 2020. gada 30. jūnijam, tad šajā gadījumā, gada pārskata iesniegšanas termiņš sabiedrībai tiek pagarināts par trijiem mēnešiem – līdz 2020. gada 30. septembrim.

Līdz 2020. gada 30. septembrim labojot pēdējo UIN mēneša deklarāciju, nepiemēro nokavējuma naudas nodokļa piemaksai (ja tāda izveidojas).

3. piemērs

SIA “DEF” ir koncerna mātes sabiedrībai, kurai ir pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu, kas VID būtu jāiesniedz līdz 2020. gada 31. jūlijam, tad šajā gadījumā, sabiedrībai konsolidētais 2019. gada pārskata iesniegšanas termiņš arī tiek pagarināts par trijiem mēnešiem – līdz 2020. gada 31. oktobrim.

4. piemērs 

SIA “UVZ” ir mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājs, tā kā MUN maksātājam pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu, tad sabiedrībai 2019. gada pārskata iesniegšanas termiņš tiek pagarināts par trijiem mēnešiem – līdz 2020. gada 31. jūlijam. Savukārt minētais gada pārskata gada iesniegšanas termiņa pagarinājums neattiecas uz MUN deklarācijas iesniegšanas kārtību. MUN deklarācija iesniedzama vispārējā kārtībā un termiņā 

Slēguma finanšu pārskatu un saimnieciskās darbības pārskatu sagatavo, pārbauda un publicē saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētajiem gada pārskata sagatavošanas, pārbaudes, iesniegšanas un publicēšanas noteikumiem.

5. piemērs 

SIA “RIK” pārskata gads sakrita ar kalendāro gadu. 2020. gada martā sabiedrība tiek likvidēta, tādējādi sabiedrībai VID, ievērojot šo trīs mēnešu iesniegšanas termiņa pagarinājumu, ir jāiesniedz:

  • gada pārskats līdz 2020. gada 31. jūlijam, un
  • finanšu slēguma pārskats (par periodu no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.) līdz 2020. gada 31. oktobrim.

Attiecīgi līdz 2020. gada 31. jūlijam labojot pēdējo UIN mēneša deklarāciju, nepiemēro nokavējuma naudas nodokļa piemaksai (ja tāda izveidojas).

Kopā ar slēguma finanšu pārskatu līdz 2020. gada 31. oktobrim iesniedz pēdējo UIN deklarāciju.

Pastāvīgajām pārstāvniecībām

6.piemērs

Pastāvīgās pārstāvniecības FGH” 2019. pārskata gada, kuras pārskata gads ir kalendārais gads, sagatavotā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins VID jāiesniedz līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Tā kā pastāvīgās pārstāvniecības nav GPL subjekti un sagatavo tikai bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu, tad šajā gadījumā pastāvīgajai pārstāvniecībai iesniegšanas termiņš nav pagarināts par trijiem mēnešiem un VID ir jāiesniedz līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Līdz 2020. gada 30. aprīlim labojot pēdējo UIN mēneša deklarāciju, nepiemēro nokavējuma naudas nodokļa piemaksai (ja tāda izveidojas). 

Biedrībai vai nodibinājumam

Biedrība vai nodibinājums ir tiesīga iesniegt VID gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Atgādinām, ka biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31. martam iesniedz VID (elektroniskās deklarēšanas sistēmā) pārvaldes institūcijas apstiprinātu gada pārskata vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata – un zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) atvasinājumu (Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” 61. punkts).

7.piemērs

Biedrībai “Palīdzība” sagatavotais gada pārskats par 2019. gadu VID būtu jāiesniedz līdz 2020. gada 31. martam, savukārt, tā kā visā valstī ir izsludināta ārkārtas situāciju saistībā ar koronovīrusa (COVID-19) izraisīto uzliesmojumu, tad biedrības 2019. gada pārskata iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Reliģiskai organizācijai

Reliģiskā organizācija, kuras gada pārskatu iesniegšanas termiņu nosaka saskaņā ar likuma Par grāmatvedību 13. panta 4. daļas 2. punktu izdotie MK noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem, ir tiesīga iesniegt VID gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Atgādinām, ka reliģiskā organizācija ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31. martam iesniedz VID (elektroniskās deklarēšanas sistēmā) reliģiskās organizācijas vadības (vadības institūcijas) apstiprinātu gada pārskata vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata – atvasinājumu. Reliģiskā organizācija gada pārskatu vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu – var iesniegt VID arī papīra formā (MK noteikumu Nr.928 “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem” 56. punkts).

8.piemērs

Reliģiskās organizācija “Cerība” sagatavotais 2019. gada pārskats VID būtu jāiesniedz līdz 2020. gada 31. martam, savukārt, tā kā visā valstī ir izsludināta ārkārtas situāciju saistībā ar koronovīrusa (COVID-19) izraisīto uzliesmojumu, tad organizācijas 2019. gada pārskata iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Avots: VID metodiskais materiāls “Gada pārskatu iesniegšanas termiņi saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu par koronavīrusa (COVID-19) izraisīto uzliesmojumu”