Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sagatavojis metodisko materiālu “Vienotajā nodokļu kontā veiktās samaksas uzrādīšana grāmatvedībā no 2021. gada 1. janvāra”, kurā ir skaidrots, kā grāmatvedībā jāatspoguļo saistības un nodokļa samaksa.

Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī.

Finanšu pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par uzņēmuma līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem, bet vidēja uzņēmuma un liela uzņēmuma gada pārskatam – arī par naudas plūsmu.

Atspoguļojot grāmatvedībā nodokļa aprēķināšanu un samaksu, jāievēro finanšu pārskatu sagatavošanas vispārīgie principi:

 • bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku;
 • ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
 • bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Darījumu uzrādīšanai grāmatvedībā uzņēmums lieto tādu kontu plānu, lai gada pārskata sastāvdaļas varētu sagatavot atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 1. pielikumam “Bilances shēma” un 2. pielikumam “Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu veidiem)” vai 3. pielikumam “Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu funkcijas)”.

Laika periodā starp naudas iemaksu vienotajā nodokļu kontā un elektroniskajā deklarēšanās sistēmā (EDS) sniegto informāciju par naudas sadalījumu pa saistībām veikto maksājumu ieteicams uzrādīt šim nolūkam paredzētā starpkontā, piemēram, “Nauda ceļā” vai “Iemaksa vienotajā nodokļu kontā”, ar ko papildināma grāmatvedības politika, kontu plāns un kontu korespondence.

Atkarībā no tā, vai pārskaitīto nodokli novirzīs citu nodokļu parādu segšanai, minēto darījumu uzrādīšanai grāmatvedības reģistros var lietot šādus kontus:

 • bilances kontu shēmas aktīvā:
  • iedaļas “Apgrozāmie līdzekļi” posteni “Nauda”
  • iedaļas “Apgrozāmie līdzekļi” posteni “Nauda ceļā”
 • bilances kontu shēmas pasīvā:
  • iedaļas “Īstermiņa kreditori” posteni “Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” (VSAOI)

1. piemērs

SIA “XC” (reģ. Nr. 41234567890) 2021. gada 15. martā iesniedz EDS dokumentu “Darba devēja ziņojums” par aprēķināto un ieturēto iedzīvotāju ienākuma (IIN) nodokli 1800 EUR, par darba devēja VSAOI (2500 EUR) un darba ņēmēja VSAOI (1200 EUR), kas kopā veido 3700 EUR , un uzņēmējdarbības riska nodevu 6 EUR (1. attēls). Grāmatvedībā šos darījumus uzrāda atbilstoši uzņēmuma kontu plānam un atbilstošai kontu korespondencei.

 1. gada 20. martā iemaksā vienotajā nodokļu kontā 5506 EUR (2. attēls). Grāmatvedībā darījumu uzrāda šādi:
 • D Nauda ceļā 5506 EUR
 • K Nauda 5506 EUR

EDS 25. martā sniegta informācija par vienotajā nodokļu kontā saņemtās summas attiecināšanu uz saistībām, par kurām nodokļu maksātājs informējis VID 15. martā, iesniedzot dokumentu “Darba devēja ziņojums” (3. attēls).

Grāmatvedībā šos darījumus uzrāda, novirzot samaksātos 5506 EUR uz attiecīgajām nodokļu saistībām, kas tika uzskaitītas atbilstoši sabiedrības kontu plānam.

 • D saistības pret valsti (kopumā vai detalizēta nodokļu uzskaite atbilstoši sabiedrības kontu plānam)           5506 EUR
 • K Nauda ceļā 5506 EUR

EDS šie darījumi izskatās šādi:

2021. gada 15. marts. EDS iesniedzot dokumentu “Darba devēja ziņojums”, 5506 eiro tiek uzrādīti kā aprēķinātie nākotnes maksājumi, jo nākamā samaksāto summu attiecināšana pret saistībām EDS notiks no 2021. gada 23. marta:

1. attēls1.png

Iemaksājot vienotajā nodokļu kontā 5506 eiro 2021. gada 20. martā, EDS tas uzrādās šādi:

2. attēls2.png

 1. gada 25. martā novirzot samaksātos 5506 eiro uz attiecīgajām nodokļu saistībām:

3. attēls 3.png

2. piemērs

SIA “XXN” (reģ. Nr. 40987654321) 2021. gada 23. augustā izveidojusies pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārmaksa 4000 EUR. Šajā pašā datumā SIA “XXN” izveidojies VSAOI parāds 2100 EUR (4. attēls).

VID, pārbaudot PVN pārmaksas pamatotību, 2021. gada 30. augustā pieņemts lēmumus akceptēt pārmaksas summu 4000 EUR. No atmaksājamās PVN summas sedz VSAOI parādu 2100 EUR un nokavējuma naudu 7,35 EUR, kas izveidojusies līdz 2021. gada 23. augustam.

Grāmatvedībā šos darījumus uzrāda atbilstoši sabiedrības kontu plānam un kontu korespondencei.

Atlikušo summu 1892,65 EUR (4000 – 2100 – 7,35) pēc SIA “XXN” iesnieguma 2021. gada 7. septembrī ieskaita SIA “XXN” kontā (5. attēls).

Grāmatvedībā šos darījumus uzrāda šādi:

 • D Nauda 1892,65 EUR
 • K Citi debitori (PVN pārmaksas atmaksa) 1892,65 EUR

EDS šie darījumi izskatās šādi:

Neapstiprinātā PVN summas pārmaksa 4000 eiro un VSAOI parāds 2100 eiro. Līdz 2021. gada 23. augustam aprēķinātā nokavējuma nauda 7,35 eiro:

4. attēls4.png5.png

 1. gada 7. septembrī saņemot bankas kontā PVN pārmaksu 1892,65 eiro:

5. attēls6.png

3. piemērs

VID 2021. gada 10. aprīlī ir veicis AS ”VYX” (reģ. Nr. 40123456789) auditu par 2020. gadu un saskaņā ar pieņemto lēmumu aprēķinājis papildu PVN 3000 EUR, nosakot samaksas termiņu līdz 2021. gada 10. maijam. 2021. gada 15. aprīlī AS ”VYX” iesniedz EDS dokumentu “Darba devēja ziņojums” par aprēķināto un ieturēto IIN – 5000 EUR, par darba devēja un darba ņēmēja VSAOI – 6000 EUR un uzņēmējdarbības riska nodevu – 15 EUR.

Kopā visas saistības veido 14 015 EUR (6. attēls).

Grāmatvedībā šos darījumus uzrāda atbilstoši sabiedrības kontu plānam un kontu korespondencei.

AS ”VYX” 2021. gada 20. aprīlī vienotajā nodokļu kontā iemaksā 3000 EUR (7. attēls), norādot, ka tiek nosegts auditā aprēķinātais PVN. Grāmatvedībā darījumu uzrāda šādi:

 • D Nauda ceļā 3000 EUR
 • K Nauda 3000 EUR

Ņemot vērā normatīvo aktu prasības un FIFO metodes piemērošanas kārtību, valsts budžetā saņemtie 3000 EUR tiek novirzīti nodokļu pamatsummas dzēšanai. Tādējādi 2021. gada 25. aprīlī AS ”VYX” saglabājas parāds par papildus aprēķināto PVN 3000 EUR (kuram samaksas termiņš ir 2021. gada 10. maijs) un nenosegtajām kārtējām nodokļu saistībām 8015 EUR (11 015 EUR – 3000 EUR) apmērā un tika aprēķināta nokavējuma nauda 8,02 EUR apmērā (8. attēls).

Tādējādi ar 2021. gada 25. aprīlī vienotajā nodokļu kontā iemaksātajiem 3000 EUR tikai daļēji tiek nosegtas darba devēja un darba ņēmēja VSAOI.

Grāmatvedībā darījumu uzrāda šādi:

 • D Īstermiņa kreditori (VSAOI) 3000 EUR
 • K Nauda ceļā 3000 EUR

EDS šie darījumi izskatās šādi:

VID 2021. gada 10. aprīļa auditā papildus aprēķinātais PVN 3000 eiro (ar samaksas termiņu 2021. gada 10. maijā) un saskaņā ar 2021. gada 15. aprīlī iesniegto dokumentu “Darba devēja ziņojums” aprēķinātais un ieturētais IIN, darba devēja un darba ņēmēja VSAOI un uzņēmējdarbības riska nodeva 11 015 eiro:

6. attēls7.png

 1. gada 20. aprīlī vienotajā nodokļu kontā iemaksā 3000 eiro:

7. attēls8.png

2021. gada 25. aprīlī ir parāds par nenosegtajām kārtējām nodokļu saistībām 8023,02 eiro apmērā (nodokļu saistības 800 000 eiro, kā arī nokavējuma nauda 8,02 eiro apmērā). Tā kā VID auditā papildus aprēķinātajam PVN 3000 eiro samaksas termiņš ir 2021. gada 10. maijs, tad 2021. gada 25. aprīlī šī summa tiek norādīta kā aprēķinātie nākotnes maksājumi un nav uzskatāma par parādu:

8. attēls9.png

* EDS attēli, kas izmantoti piemēros, metodiskā materiāla izstrādes brīdī bija projekta stadijā, savukārt piemēros izmantotie skaitļi ir informatīvi un pēc būtības var atšķirties no matemātiskiem aprēķiniem reālajās situācijās.