Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sagatavojis metodisko materiālu “Vienotajā nodokļu kontā veiktās samaksas uzrādīšana grāmatvedībā no 2021. gada 1. janvāra”, kurā ir skaidrots, kā grāmatvedībā jāatspoguļo saistības un nodokļa samaksa elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS).

Persona, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāja, saimnieciskās darbības ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos izdevumus reģistrē (ieraksta) grāmatvedības reģistrā “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls”.

Žurnāla paraugs ir noteikts Ministru kabineta noteikumu Nr. 188 “Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” 1. pielikumā.

Kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, ieņēmumus uzskaita pēc kases principa – ieņēmumus tad, kad tie ir saņemti, bet izdevumus – tad, kad tie ir izdarīti.

1. piemērs

Persona J. K. (reģ. Nr. 12345678901) ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja. Personas J. K. 2021. gada aprīlī apliekamais objekts ir 500 EUR, bet maijā un jūnijā 0 EUR.

2021. gada 15. jūlijā aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par 2021. gada 2. ceturksni 160,75 EUR apmērā un 2021. gada 17. jūlijā iesniedz VID dokumentu “Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums” (1. attēls). Persona J. K. 2021. gada 19. jūlijā šo summu pārskaita vienotajā nodokļu kontā.

2021. gada 24. jūlijā EDS sniegta informācija (2. attēls) par naudas ieskaitīšanu VSAOI samaksai.

Grāmatvedības reģistrā “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls” to uzrāda šādi:

  •  2021. gada 19. jūlijā veic ierakstus, kas ir melna krāsā;
  •  2021. gada 24. jūlijā turpina aizpildīt 20. aili un papildina ar skaidrojošo tekstu 5. aili – skaidrākam priekšstatam ieraksti ir iekrāsoti zilā krāsā.

 

Ieraksta

Saimnieciskā darījuma apraksts

Kredītiestāžu konti, EUR

Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem

kārtas numurs

 

datums

izsniegts

iekļaujami pilnā apmērā

1

2

5

10

20

45.

19.07.2021.

Pārskaitīts vienotajā nodokļu kontā (24.07. VSAOI samaksa)

160,75

160,75

EDS (projektā) šie darījumi izskatās šādi:

Iesniedzot pārskatu 2021. gada 17. jūlijā un samaksājot VSAOI 2021. gada 19. jūlijā:

1. attēls

1.png

Novirzot samaksāto summu uz VSAOI 2021. gada 24. jūliju:

2. attēls

2.png

2. piemērs

Persona A. I (reģ. Nr. 01234567890) ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja. Persona A. I. 2021. gada 15. maijā pārskaitījusi vienotajā nodokļu kontā 100 EUR. Nodokļu saistību personai nav.

EDS pārskaitītā summa ir attēlota kā neattiecinātas iemaksas (3. attēls). 2021. gada 2. jūnijā persona A. I. sagatavo un iesniedz VID gada ienākumu deklarāciju par 2020. gadu un aprēķina IIN 91,25 EUR (4. attēls).

2021. gada 17. jūnijā EDS sniegta informācija par naudas summas attiecināšanu uz IIN. Savukārt atlikusī summa 8,75 EUR paliek attēlota kā neattiecinātās iemaksas (5. attēls).

Grāmatvedības reģistrā “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls” to uzrāda šādi:

  •  2021. gada 15. maijā veic ierakstus, kas ir melna krāsā;
  • 2021. gada 17. jūnijā turpina aizpildīt 23. aili un papildina ar skaidrojošo tekstu 5. aili – skaidrākam priekšstatam ieraksti ir iekrāsoti zilā krāsā.

 

Ieraksta

Saimnieciskā darījuma apraksts

Kredītiestāžu konti, EUR

Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem

Izdevumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu

Neattiecinātās iemaksas

kārtas numurs

 

datums

izsniegts

iekļaujami pilnā apmērā

1

2

5

10

20

23

231

54.

15.05.2021.

Pārskaitīts vienotajā nodokļu kontā (17.06. IIN samaksa, neattiecinātās iemaksas)

100,00

91,25

8,75

2021. gada 17. maijā uzrādot žurnālā 8,75 eiro, var papildināt žurnālu ar jaunu 23.1 aili “Neattiecinātās iemaksas” vai uzrādīt žurnāla 23. ailē “Izdevumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu”.

EDS (projektā) šie darījumi izskatās šādi:

Pārskaitījums vienotajā nodokļu kontā 2021. gada 15. maijā:

3. attēls

3.png

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju 2021. gada 2. jūnijā:

4. attēls

4.png

Novirzot neattiecinātās iemaksas 91,25 eiro uz IIN un attēlojot turpmākās neattiecinātās iemaksas 8,75 eiro 2021. gada 17. jūnijā:

5. attēls

5.png

6.png

A. I. citu saistību nav. Neattiecinātās iemaksas var lūgt VID atmaksāt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VID pēc A. I. iesnieguma saņemšanas 2021. gada 30. septembrī atmaksā 8,75 EUR A. I. kredītiestādes kontā.

Grāmatvedības reģistrā “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls” to uzrāda šādi:

Ieraksta

Saimnieciskā darījuma apraksts

Kredītiestāžu konti, EUR

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības veidiem

kārtas numurs

datums

saņemts

1

2

5

9

14

75.

30.09.2021.

Saņemts no VID – nodokļa pārmaksa

8,75

8,75

3. piemērs

Persona Z. M (reģ. Nr. 09876543210) ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja. Z. M. 2021. gada 20. februārī iesniegusi pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarāciju par janvāri, un saskaņā ar deklarācijas datiem Z. M. budžetā jāmaksā 150 EUR. 2021. gada 20. februārī Z. M. vienotajā nodokļu kontā pārskaita 130 EUR (6. attēls).

2021. gada 25. februārī EDS sniegta informācija par nenomaksāto PVN naudas summu 20 EUR un 0,02 EUR nokavējuma nauda (7. attēls).

Grāmatvedības reģistrā “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls” 2021. gada 20. februārī darījumu uzrāda šādi:

 

Ieraksta

Saimnieciskā darījuma apraksts

Kredītiestāžu konti, EUR

Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem

Izdevumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu

kārtas numurs

 

datums

izsniegts

iekļaujami pilnā apmērā

1

2

5

10

20

23

14.

20.02.2020.

Pārskaitīts vienotajā nodokļu kontā – PVN

130,00

130,00

EDS (projektā) šie darījumi izskatās šādi:

2021. gada 20. februārī iesniedzot PVN deklarāciju par budžetā maksājamiem 150 eiro un samaksājot daļu – 130 eiro – no budžetā maksājamās summas:

6. attēls

7.png

Nenomaksātais PVN 20 eiro un aprēķinātā nokavējuma nauda 0,02 eiro 2021. gada 25. februārī:

7. attēls

8.png

9.png

Grāmatvedības reģistrā “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls” iesniegtās deklarācijas VID, deklarāciju labojumi, VID aprēķinātās nokavējuma naudas netiek uzrādītas, jo nav notikusi naudas plūsma.