Uzņēmuma darbinieks strādā summēto darba laiku, un viņa samaksa veidojas: stundu likme plus piemaksa par saražoto produkciju. Darbinieks uz vienu dienu tika nosūtīts uz semināru. Kā viņam apmaksājama šī diena? Vai šāds vidējās izpeļņas aprēķins ir pareizs: nopelnītā summa (plus visa veida prēmijas, piemaksas) 6 mēnešos / nostrādātās stundas x 8 stundas?