Darba likuma (DL) 74.panta 3.daļa nosaka - ja darbiniekam ir noteikta laika alga, viņam izmaksā noteikto darba samaksu, bet, ja darbiniekam ir noteikta akorda alga, viņam izmaksā vidējo izpeļņu. Kā aprēķināma atlīdzība par 1 atpūtas dienu (DL 74.panta 6.daļa) darbiniekam (ārstam), kam noteikta gan laika alga, gan akordalga?