Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" (MK noteikumi Nr.969), kas stājās spēkā 27.10.2010., paredz, ka komandējumā var nosūtīt ne tikai darbinieku, bet arī citu fizisko personu, kura nav darba attiecībās ar uzņēmumu, kas šo personu sūta komandējumā. Kādos gadījumos tas ir iespējams, un vai tādā situācijā šai personai ir jāmaksā atlīdzība?