Nosūtīt darbinieku komandējumā nav nekas neparasts, ar to saskārusies gandrīz katra sabiedrība. Tomēr sarežģījumi sākas, kad jāaprēķina kompensācija par darbinieka izdevumiem, kas rodas komandējuma laikā, jo ne uz visiem jautājumiem noteikumos var atrast skaidras atbildes.

Par komandējumu Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” (MK noteikumi Nr.969) izpratnē uzskatāms ar jebkuras institūcijas vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai uz ārvalstīm, lai:

 • pildītu darba vai dienesta uzdevumus;
 • papildinātu zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.969 8.punktu darbiniekam par komandējumu atlīdzina šādus izdevumus:

 • dienas naudu, lai kompensētu papildu izdevumus, kas rodas komandējuma laikā (piemēram, par ēdināšanu, dažādiem pakalpojumiem);
 • ceļa (transporta) izdevumus;
 • izdevumus par bagāžas pārvadāšanu;
 • izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā;
 • izdevumus komandējuma laikā par autostāvvietu un iebraukšanu teritorijās, kur ir noteikta maksa (nodeva) par transportlīdzekļu iebraukšanu, un par maksas ceļu un tiltu lietošanu;
 • izdevumus, kas saistīti ar izbraukšanas dokumentu noformēšanu;
 • komisijas maksu bankas iestādei, ja bankā notikusi čeku vai valūtas apmaiņa pret citas valsts valūtu;
 • ārvalstīs veikto pārbraucienu izdevumus, ja darbinieks nosūtīts uz vairākām apdzīvotām vietām vienā valstī vai vairākām valstīm;
 • braukšanas izdevumus attiecīgās valsts sabiedriskajā transportā (arī taksometros) atlīdzina par summu, kas nepārsniedz 30% no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas;
 • izdevumus, kas saistīti ar apdrošināšanas polises iegādi darbiniekam komandējuma laikam;
 • izdevumus, kas saistīti ar vakcināciju;
 • izdevumus, kas saistīti ar dalības maksu pasākumos (piemēram, semināri, konferences).

Izskatīsim praktiskus piemērus, kas attiecas uz privāto sektoru (SIA, AS utt.)! 

Viesnīcas un ēdināšanas izdevumi

Darbiniekam, atrodoties komandējumā, tiek nodrošināta viesnīca, par kuru rēķinos parasti norāda maksu diennaktī. Nereti tajos tiek iekļauti arī ēdināšanas, piemēram, brokastu izdevumi. Dažkārt darba devējs rezervē viesnīcu, kurā iekļauta trīsreizēja ēdināšana, tāpat var būt arī gadījumi, kad darbinieks tiek sūtīts komandējumā, piemēram, uz konferenci vai mācību kursu, kur programmā ir noteikta divreizēja ēdināšana, un viesnīca vēl nodrošina brokastis. Kombinācijas var būt ļoti dažādas, tāpēc noteikti jāanalizē visi komandējuma dokumenti, ne tikai rēķins par viesnīcu.

Bezmaksas uzturēšanās, ēdināšana nav nodrošināta

Gadījumā, ja darbiniekam ir nodrošināta bezmaksas uzturēšanās, bet nav nodrošināta ēdināšana vai nodrošināta tikai vienreizēja vai divreizēja ēdināšana, tad saskaņā ar MK noteikumu Nr.969 14.punktu darbiniekam tiek izmaksāta komandējuma dienas nauda pilnā apmērā.

Piemērs

Darbinieks tiek nosūtīts komandējumā uz Nīderlandi no 2019.gada 1. līdz 11.augustam. Tās ir 11 komandējuma dienas, turklāt vēlos pievērst uzmanību, ka nav svarīgi, vai darbinieks dodas komandējumā 2019.gada 1.augusta plkst. 6.00 vai 22.00, abos gadījumos tās ir 11 dienas. Darbiniekam ir nodrošināta bezmaksas uzturēšanās, kurā iekļautas brokastis. Komandējuma dienas nauda ir 46 EUR, tā izmaksājama pilnā apmērā, proti, par 11 komandējuma dienām – 506 EUR.

Komandējuma dienas nauda nav apliekama ne ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), ne ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), no tās nav jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Darbiniekam var izmaksāt arī lielāku komandējuma dienas naudu, bet pārsnieguma daļa tiks pielīdzināta izmaksātai darba algai un attiecīgi aplikta ar VSAOI un IIN.

Arī gadījumā, ja darbiniekam ir divi atsevišķi komandējumi, no kuriem viens beidzas tajā dienā, kad sākas nākamais, komandējumu nauda ir aprēķināma/atlīdzināma par katru komandējumu.

Piemērs

Darbinieks tiek norīkots vēl vienā komandējumā uz Vāciju no 2019.gada 11. līdz 15.augustam. Pirmā komandējuma dienas naudu aprēķina par 11 dienām (506 EUR), un otrā komandējuma – par 5 dienām, tas ir, 230 EUR (46 x 5).

Protams, darba devējam komandējumā nosūtītajam darbiniekam par katru komandējumu ir jāatlīdzina visi noteikumos norādītie izdevumi.  

Bezmaksas uzturēšanās, ēdināšana ir nodrošināta

Ja darbiniekam ir nodrošināta bezmaksas uzturēšanās un arī trīsreizēja ēdināšana, tad par katru komandējuma dienu izmaksājami 30% no dienas naudas normas. Ja tiek izmaksāta lielāka komandējuma dienas nauda, saskaņā ar MK noteikumu Nr.969 13.punktu par šo pārsnieguma daļu aprēķina un samaksā IIN un VSAOI, proti, pārsnieguma daļa uzskatāma par neto algu.

Piemērs

Turpinot iepriekšējo piemēru, bet pieņemot, ka darbiniekam ir nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, un, nemainot pārējos nosacījumus, komandējuma dienas nauda izmaksājama 30% apmērā no dienas naudas normas, tas ir, 13,80 EUR (46 x 30%) dienā, tātad par 11 dienām – 151,80 EUR.

Pieņemsim, ka darbiniekam tika izmaksāti 200 EUR, nevis maksimāli pieļaujamie 151,80 EUR. Šajā gadījumā pārsniegta noteikumos norādītā komandējuma dienas naudas norma par 48,20 EUR (200 – 151,80), šī summa ir pielīdzināma neto algai.  

Darbiniekam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, nav apgādājamo (ja ir apgādājamie, visdrīzāk viss atvieglojums izmantots attiecīgā mēneša algas aprēķinā). Aprēķins ir šāds:

Pozīcija

Summa, EUR

Izmaksātā komandējuma naudas pārsnieguma daļa

48,20

VSAOI (darba ņēmēja) 11%

7,45

IIN 20%

12,05

VSAOI (darba devēja) 24,09%

16,31

Bruto summa

67,70

Aprēķinātās summas iekļaujamas attiecīgā mēneša VSAOI atskaitē (“Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”) un attiecīgi arī “Paziņojumā par fiziskajām personām izmaksātajām summām”, kas iesniedzams reizi gadā vai nākamajā mēnesī pēc darba attiecību pārtraukšanas.

PVN komandējuma izdevumiem

Atrodoties komandējumā ārvalstīs, par sniegtajiem pakalpojumiem/precēm tiek aprēķināts tās valsts pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas nav deklarējams PVN deklarācijās, tomēr PVN maksātājs var prasīt ārvalstīs samaksātā PVN atmaksu. PVN atmaksas kārtība Eiropas Savienībā noteikta Padomes direktīvā 2008/9/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī. Savukārt Latvijā reģistrēta PVN maksātāja pieteikuma iesniegšanas kārtība PVN atmaksai citā dalībvalstī noteikta Pievienotās vērtības nodokļa likuma 114.pantā un MK noteikumos Nr.1514 “Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam”. Atmaksas pieteikumu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz tā kalendāra gada 30.septembrim, kas seko atmaksas periodam.

PVN atmaksu par komandējumos veiktajiem izdevumiem var atgūt par, piemēram, šādām precēm un pakalpojumiem – viesnīcas izdevumiem, automašīnu nomu, autostāvvietām, degvielas izdevumiem, sabiedriskā transporta pakalpojumiem, dažādu ar sabiedrības saimniecisko darbību saistītu preču un pakalpojumu iegādi, dalības maksām konferencēs u.tml. Par automašīnu nomu un degvielas izdevumiem atsevišķas dalībvalstis PVN atmaksā daļēji vai neatmaksā nemaz.

Būs izmaiņas!

Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada 18.jūlijā izsludināti grozījumi MK noteikumos Nr.969, kas paredz:

 • komandējuma dienas naudas palielināšanu Latvijas teritorijā no 6 līdz 16 eiro dienā;
 • paaugstināt braukšanas izdevumu sabiedriskajā transportā (arī taksometros) apmēru komandējumiem pa Latviju no 30% līdz 50% no dienas naudas apmēra;
 • paaugstināt viesnīcu (naktsmītnes) maksimālo izdevumu apmēru Rīgā no 57 eiro uz 100 eiro;
 • paaugstināt viesnīcu (naktsmītnes) maksimālo izdevumu apmēru citās Latvijas apdzīvotās teritorijās no 43 eiro uz 60 eiro;
 • nosūtot darbinieku komandējumā, autorizētā persona noformē un paraksta rīkojumu, taču grozījumos noteikts, ka to varēs noformēt arī elektroniski bez rekvizīta “paraksts”. Šajā gadījumā sabiedrība noteiktā kārtībā (piemēram, tā var tikt noteikta grāmatvedības organizācijas dokumentos) autorizē rīkojumu;
 • paaugstināt komandējuma izdevumu kompensācijas normas komandējumiem arī uz ārvalstīm, piemēram uz Amerikas Savienotajām Valstīm un Beļģiju no 40 eiro uz 60 eiro, uz Dāniju un Nīderlandi no 46 eiro uz 60 eiro, uz Japānu no 52 eiro uz 70 eiro.