Vai avansa norēķinu personai izmaksāto avansu drīkst uzskatīt par izmaksātās algas daļu (algas avansu) un vienkārši izmaksāt mazāk, piemēram, nākamā mēneša algu, ja par to nav veikti norēķini?


Atbild Vilnis Virza:

Ieturējumu kārtību nosaka Darba likuma (DL) 78.pants, paredzot, ka darba devējs bez darbinieka rakstveida piekrišanas ieturējumu var izdarīt no darbiniekam izmaksājamās darba samaksas tikai gadījumā, lai atprasītu darbiniekam izmaksāto vidējo izpeļņu par neatstrādātajām atvaļinājuma dienām, ja darbinieku atlaiž no darba pirms tā darba gada beigām, par kuru viņš jau ir saņēmis atvaļinājumu, izņemot situāciju, kad darba līgums tiek uzteikts, pamatojoties uz DL 101.panta 1.daļas 6., 7., 9. vai 10.punktu.

Ja darbinieks apstrīd darba devējam radušos zaudējumu atlīdzības prasījuma pamatu vai apmēru, darba devējs var celt atbilstošu prasību tiesā divu gadu laikā no zaudējumu nodarīšanas dienas.

DL 80.pants nosaka no darba samaksas izdarāmo ieturējumu ierobežojumus, t.i., ja darbinieks rakstveidā piekrīt, ka no viņam izmaksājamās darba samaksas tiek izdarīti ieturējumi, tad darba devējam ir jāievēro DL 80.pantā noteiktie ierobežojumi, kuri arī nosaka, ka visu ieturējumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 20%, bet jebkurā gadījumā darbiniekam saglabājama minimālā alga.

Jāpiebilst, ka atbilstoši DL 6.pantam nav spēkā vienošanās, kuras pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli, piemēram, darbinieks ļauj izdarīt ieturējumus no minimālās algas.

Bez darbinieka rakstveida piekrišanas darba devējs drīkst veikt ieturējumu tikai DL 1.daļas 3.punktā minētajā situācijā:

78.pants. Ieturējumi, kas izriet no darba devēja atprasījuma tiesībām

(1) Ieturējumus, kas izriet no darba devēja atprasījuma tiesībām, var izdarīt no darbiniekam izmaksājamās darba samaksas, lai atprasītu:

[..]

3) izmaksāto vidējo izpeļņu par neatstrādātajām atvaļinājuma dienām, ja darbinieku atlaiž no darba pirms tā darba gada beigām, par kuru viņš jau saņēmis atvaļinājumu, izņemot gadījumu, kad darba līgums tiek uzteikts, pamatojoties uz šā likuma 101.panta pirmās daļas 6., 7., 9. vai 10.punktu.