Darbiniekam noteikts normāls darba laiks (8 stundas dienā) ar mēnešalgu 1000 eiro apmērā. Darbinieks visu mēnesi ir bijis atvaļinājumā, par ko aprēķināta atvaļinājuma nauda – 998,62 eiro. Vai darba devējam jāveic piemaksa 1,38 eiro apmērā, lai darbinieks saņemtu noteikto mēnešalgu?

Ja darbinieks, kuram noteikts normālais darba laiks, visu mēnesi bijis atvaļinājumā un aprēķinātā atvaļinājuma nauda ir mazāka par darba līgumā noteikto mēneša darba algu, kas lielāka par valsts noteikto minimālo mēneša darba algu, ko paredz Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, tad, ievērojot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem darbiniekiem, darba devējs var brīvi izvēlēties – veikt piemaksu līdz nolīgtai mēneša algai vai nē.