Vai juridiskai personai ir tiesības izmaksāt komandējuma dienas naudu fiziskai personai, ar kuru ir noslēgts autoratlīdzības līgums un kura savu darbu nepilda savas saimnieciskās darbības ietvaros?