Mēs esam biedrība, kas savu statūtos noteikto mērķu nodrošināšanai izmanto brīvprātīgo darbu, kā to paredz Biedrību un nodibinājumu likuma 8.pants. Likums paredz, ka par brīvprātīgo darbu uzskatāms bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu sniegšana, ko veic fiziskā persona, nestājoties ar biedrību vai nodibinājumu darba tiesiskajās attiecībās, un kas ir vērsts uz biedrības vai nodibinājuma statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu. Likuma 8.panta 3.daļa nosaka, ka persona, kura veic brīvprātīgo darbu, var prasīt tādu izdevumu segšanu, kas radušies brīvprātīgā darba izpildes gaitā, ja tas noteikts biedrības vai nodibinājuma statūtos vai valdes lēmumos. Jautājums: ja ar biedrības valdes lēmumu brīvprātīgais tiek norīkots komandējumā uz ārvalstīm, vai biedrībai ir tiesības apmaksāt brīvprātīgās personas izdevumus par ēdināšanu, transportu, uzturēšanos u.tml. saskaņā ar personas iesniegtajiem dokumentiem? Vai šo izdevumu apmaksa (arī ēdināšanas),  nerada biedrībai pienākumu ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) kā par personificējamiem izdevumiem un gūto labumu?