Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti (MK noteikumi Nr.1486), kas izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 29.panta 2. daļu, 2.nodaļas 2.2.apakšnodaļā noteikta debitoru rašanās un to uzskaites kārtība.