Likumā par budžetu un finanšu vadību (Likums), kas stājās spēkā 01.01.2003., noteikts - budžeta iestāde  ir valsts vai pašvaldības iestāde, atvasināta publiska persona, kuru pilnīgi finansē no valsts vai pašvaldības budžeta. Arī pašvaldības aģentūras, komersanti, organizācijas savā finansiālajā darbībā ievēro šo likumu, ja:

  • tiem piešķirti valsts budžeta vai pašvaldību budžetu līdzekļi;
  • tajos ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa;
  • to īpaši nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi.