Bez kvalitatīva finanšu pārskata pielikuma nav iespējams sagatavot kvalitatīvu finanšu pārskatu, jo ne visu būtisko informāciju ir iespējams ietvert pārējās finanšu pārskata sastāvdaļās – bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pašu kapitāla izmaiņu pārskatā un naudas plūsmas pārskatā. Lasot tikai šajos pārskatos atspoguļoto informāciju, bez atbilstošiem vai ar nepietiekošiem skaidrojumiem pielikumā, finanšu pārskata lietotājs var gūt nepareizu un maldinošu priekšstatu par uzņēmumu.