Uzņēmumam ir ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā, un šo ieguldījumu atgūstamā vērtība ir samazinājusies (piemēram, uzņēmumi, kuros veikti ieguldījumi, ilgstoši ir ar negatīvu pašu kapitālu). Kurā peļņas vai zaudējumu aprēķina (PZA) postenī atspoguļot zaudējumus no līdzdalības vērtības samazinājuma? Runa ir par ieguldītāja atsevišķo gada pārskatu. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 2. un 3.pielikumā dotajās PZA shēmās šāda posteņa nav. Vai arī to paredzēts norādīt tikai konsolidētajā gada pārskatā?