Neskatoties uz pieredzi un zināšanām, sagatavojot finanšu pārskatus, grāmatveži ik gadu saskaras ar jaunām, nebijušām situācijām un uzzina ko jaunu. Vēlos dalīties ar grāmatvedības kārtošanas un auditu laikā gūtu pieredzi par dažādām gada pārskata sagatavošanas niansēm.

Korekta gada pārskata sagatavošana nav iedomājama bez visu kontu inventarizācijas. Lai gada pārskats būtu izmantojams, jābūt pareizi noteiktiem grāmatvedības kontu atlikumiem. Ja veikta kontu inventarizācija un zināmi atlikumi, gada pārskata sagatavošana ir tikai tehnisks darbs.

Krājumi

Krājumus nereti inventarizē nevis gada pēdējā datumā, bet ar mazāku vai lielāku nobīdi. Šādā gadījumā bilances datumā veic noliktavas atlikumu pārrēķinu un salīdzina to ar grāmatvedības ierakstiem. Noteikti jāpārbauda krājumu pašizmaksas aprēķins, lai pārliecinātos, vai tas tiešām atbilst novērtēšanas metodei, kas uzrādīta gada pārskata pielikumā, jo praksē bieži uzrādītā metode neatbilst faktiskajai.

Ir svarīgi identificēt vecus krājumus, kuru pārdošana ir apgrūtināta, un novērtēt iespēju tos pārdot. Krājumiem, kas ir novecojuši un kuru pārdošana ir apgrūtināta, veic uzkrājumus vērtības samazinājumam. Par šiem uzkrājumiem koriģē apliekamo ienākumu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā.