01.01.2016. stājas spēkā jaunais Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Kāpēc šāds likumprojekts tika izstrādāts, un pēc kādiem principiem turpmāk sagatavosim katra grāmatveža ikgadējo "diplomdarbu"?

Darbs pie jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPKGPL) tika iesākts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 26.06.2013. Direktīvu 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (Direktīva). Tā stājās spēkā 20.07.2013. un bija jāpārņem Latvijas normatīvajos aktos 2 gadu laikā.

Jaunās Direktīvas veidošanas koncepcija un mērķis

Saskaņā ar Direktīvu Eiropas Savienības (ES) grāmatvedības tiesību aktos ir jāpanāk līdzsvars starp finanšu pārskatu lietotāju interesēm un radīto slogu uzņēmumiem. Turklāt ES līmenī jānosaka līdzvērtīgu tiesisko prasību minimums finanšu informācijas apjomam, kāds savstarpēji konkurējošiem uzņēmumiem būtu jādara pieejams sabiedrībai.

Direktīvā ir atzīta mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) centrālā nozīme ES ekonomikā un noteikts mērķis uzlabot vispārējo pieeju uzņēmējdarbībai un politikas veidošanā nostiprināt principu "vispirms domāt par mazākajiem", kā arī veicināt MVU internacionalizāciju.

Lai novērstu nesamērīgu administratīvo slogu, dalībvalstis mikrouzņēmumiem un MVU papildus obligātajām ir tiesīgas pieprasīt tikai nedaudzas skaidrojošās piezīmes finanšu pārskatos, piemēram, ja tas noteikts valsts nodokļu tiesību aktos un ir vajadzīgs nodokļu iekasēšanai.