Sācies inventarizācijas laiks, tāpēc īstais brīdis atgādināt, kādas prasības krājumu uzskaitē noteiktas jaunajos Ministru kabineta noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" un kas par šo tēmu jāņem vērā, sagatavojot 2016.gada pārskatu.

Lai gan posteņi, kuros tiek uzskaitītas nepabeigto būvdarbu līgumu un samaksāto avansu summas, kā arī dzīvnieki un viengadīgie stādījumi, ietilpst krājumos, tomēr uz šiem posteņiem turpmāk aplūkotais neattiecas.

Krājumu novērtēšana

Iegādātie krājumi

Sākotnēji krājumus novērtē iegādes izmaksās, ja tos pērk, vai ražošanas pašizmaksā, ja krājumus izgatavo sabiedrība pati. Tāpat nopirkto preču pašizmaksā jāiekļauj arī citas ar preču iegādi un piegādi saistītās izmaksas, piemēram, preču transporta izmaksas, ja par tām tiek saņemts atsevišķs rēķins.

Savā praksē esmu redzējusi, ka transporta izmaksas un preču iegādes cenas uzskaita atsevišķi, kas, manuprāt, varētu būt pareizi tikai tad, ja uz gada beigām bilancē šo krājumu vairs nav. Ja gada pārskata sagatavošanā saskaņo ieņēmumus ar izmaksām, tad gadījumā, ja krājumi paliek noliktavā, bet transporta izmaksas ir uzreiz iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā, nav ievērots saskaņošanas princips – preču iegādes gadā uzrādītas lielākas izmaksas, bet nākamajā gadā uzrādīti lielāki ieņēmumi, jo preču transporta izmaksas jau ir norakstītas iepriekšējā gadā.