Likvidējamas sabiedrības gada pārskata sastādīšanai tiek ievērots likums Par grāmatvedību, Gada pārskatu likums (GPL) un Latvijas Grāmatvedības standarti (LGS). GPL 4. panta 3. daļā noteikts, ka gada pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu. Ievērojot šā panta 3. daļu, ja atbilstoši GPL sastādītā gada pārskatā ietvertā informācija nedod pietiekami patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrību, ir jāsniedz papildu informācija gada pārskata pielikumā.