Gandrīz divus gadus neierastā pastāvīgas trauksmes situācija Covid-19 pandēmijas dēļ dažādās pasaules valstīs neizbēgami ir ietekmējusi ne tikai mūsu sadzīvi, bet arī uzņēmuma un grāmatveža ikdienas darba aktualitātes. Iespējams, vairāk nekā jebkad grāmatvedim nepieciešama gan milzīga pacietība, gan visai plašas profesionālās zināšanas, gan spēja patstāvīgi orientēties haotiskajās normatīvo aktu izmaiņās, gan varēšana pieņemt pēc iespējas pareizākus lēmumus, kad liegta pilnvērtīga komunikācija un viedokļu apmaiņa ar kolēģiem.

Vispārējo apstākļu fonā jau labu brīdi sācies 2021. gada pārskata sagatavošanas posms. Atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” (kuru no 2022. gada 1. janvāra aizstās jaunais Grāmatvedības likums) 12. panta 3. daļai pārskata gada slēguma inventarizāciju drīkst veikt triju mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās, pārrēķinot inventarizācijas dienā konstatētos atlikumus atbilstoši grāmatvedības datiem pārskata gada beigu dienā. Arī Grāmatvedības likumā tiek saglabāta līdzšinējā kārtība. Pārskata gada slēguma inventarizācija nav obligāti jāveic pārskata gada pēdējā dienā, ja grāmatvedības dati dod iespēju arī bez dabā veiktas inventarizācijas noteikt patiesos materiālo vērtību veidus, daudzumus un to novērtējumu naudas vienībās. Tādējādi ir dots pietiekami ilgs laiks darba organizēšanai – no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada janvārim (ieskaitot) jāveic visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās mantas apmērs dabā, kā arī jāsalīdzina uzņēmuma debitoru un kreditoru prasījumu un saistību summas un iegūtie rezultāti jāatspoguļo inventarizācijas sarakstos. Tāpat veic arī uzņēmuma mantas, prasījumu un saistību novērtēšanu.