Uzņēmums, kura 51% daļu pieder pašvaldībai, bet pārējās privātam investoram, vairākus gadus veic auditu, izmantojot viena zvērināta revidenta pakalpojumus, ar ko noslēdz sadarbības līgumu. Vai normatīvajos aktos ir noteikts, cik ilgi uzņēmums drīkst sadarboties ar vienu konkrētu zvērinātu revidentu? Vai ir kādi laika ierobežojumi sadarbībai?