Iepriekš apskatījām naudas plūsmas pārskata sagatavošanas nianses un naudas plūsmas pārskata sagatavošanu pēc tiešās metodes. Šoreiz turpinām ar praktisku piemēru, kā veidojas naudas plūsmas pārskats pēc netiešās metodes.

Ar netiešo naudas plūsmas metodi aprēķina summas, kas norādāmas naudas plūsmas pārskata posteņos, koriģējot peļņas vai zaudējumu aprēķina posteni “Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa”. Ja pārskata gadā bijuši naudas ieņēmumi, maksājumi vai izdevumi ārvalstu valūtās, šo ietekmi norāda atsevišķā naudas plūsmas pārskata postenī “Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts”.