Naudas plūsmas pārskats ir finanšu pārskata sastāvdaļa, kas sniedz priekšstatu par sabiedrības spēju ģenerēt naudu un nepieciešamību pēc naudas līdzekļiem. Grāmatvežiem to sagatavot reizēm ir izaicinājums, tāpēc sniedzam ieteikumus, kā naudas plūsmu sagatavot ērtāk.

Aplūkojot tikai bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu, reizēm nevar iegūt pilnu ainu par sabiedrības darbību. Piemēram, sabiedrības dalībnieki var uzskatīt, ka, ja sabiedrība noslēgusi gadu ar 50 tūkst. eiro peļņu un tai ir pozitīvs pašu kapitāls, peļņu iespējams pilnībā izmaksāt dividendēs. Šis pieņēmums var izrādīties nepamatots, jo sabiedrība, iespējams, pārskata gada laikā veikusi lielus ieguldījumus pamatlīdzekļos vai atmaksājusi aizņēmumu un tai nav pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai vienlaikus izmaksātu dividendes, saglabātu nepieciešamos likviditātes rādītājus un nodrošinātu normālu saimniecisko darbību (laikus apmaksātus kreditoru rēķinus u. tml.). Dividenžu izmaksāšana šādā gadījumā var nopietni apdraudēt sabiedrības darbības turpināšanu.

.