Tuvojas kārtējais finanšu gada noslēgums, kad sabiedrību grāmatveži apkopos grāmatvedības uzskaites informāciju un gatavos finanšu pārskatus. Finanšu pārskatos atspoguļoto informāciju var ietekmēt ne tikai pārskata gadā uzkrātie grāmatvedības dati, bet arī fakti un apstākļi, kas rodas pēc finanšu pārskata bilances datuma