Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā paredzēts, ka, norakstot neatgūstamo debitora parādu, to var neiekļaut ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē, un tas ir tāds debitora parāds, ja parāda piedziņa tiesas ceļā nav iespējama lietderības apsvērumu dēļ, jo debitora parāda summa ir mazāka nekā ar tās atgūšanu saistītie izdevumi un iepriekš ir veikti pasākumi parāda atgūšanai, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā debitora parāda summa nepārsniedz 0,2% no nodokļa maksātāja pārskata gada neto apgrozījuma, bet nav lielāka kā 500 eiro. Kādi ir šie pasākumi? Vai jāveido kāda grāmatvedības izziņa vai kāds cits dokuments, kas apraksta to, ka piedziņas lietderība ir tikusi izvērtēta?