Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā ir noteikti gadījumi, kad soda naudu var uzskatīt par saimnieciskās darbības izdevumiem un neaplikt ar uzņēmumu ienākuma nodokli, proti, ja soda nauda atbilstoši Civillikuma normām ir uzskatāma par samērīgu vai arī to uzlikusi valsts institūcija. Vai AS “Latvenergo” nokavējuma procenti par maksājuma kavējumu ir ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi? “Latvenergo” nokavējuma procenti dienā ir 0,15% (54,75% gadā).