2010. gada 1. janvārī spēkā ir stājies Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (likums), kura mērķis ir iedibināt kārtību un vienotu izpratni jautājumos par ēku apsaimniekošanu. Te gan jāmin, ka šis likums ir attiecināms tikai uz dzīvojamo ēku apsaimniekošanu un Ministru kabinetam līdz 2009. gada 31. decembrim bija jāizdod vairāki šim likumam pakārtoti noteikumi, kas veidotu, iedzīvinātu un precizētu normatīvo regulējumu šajā jomā.