2013. gada 10. aprīlī spēkā stājās grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", saskaņā ar kuriem tika precizēta struktūrvienības definīcija attiecībā uz interneta vietnēm. Jaunā struktūrvienības definīcija paredz, ka par struktūrvienību uzskata arī tīmeklī izvietotas preču vai pakalpojumu tirdzniecības un pasūtījumu pieņemšanas vai komplektēšanas sistēmas, kurām ir tīmekļa vietne un lietotāju reģistrācijas sistēma, pasūtījumu sistēma vai norēķinu sistēma, kuras uzturētājs atrodas Latvijas Republikā vai ārpus tās.

Jāatgādina, ka 2011. gada 9. novembrī spēkā stājās grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", saskaņā ar kuriem tika noteikts, ka par struktūrvienību uzskata arī tīmekļa vietni, kurā veic saimniecisko darbību ar elektronisko sakaru līdzekļu (tai skaitā ar interneta) starpniecību. Šī struktūrvienības definīcija radīja daudz neskaidrību, jo bija pārāk plaša. Arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) iekšienē nebija īsti skaidrības, kādas tīmekļa vietnes ir reģistrējamas kā struktūrvienības. No vienas puses bija skaidrs, ka grozījumu mērķis bija panākt, lai komersanti reģistrē tādas interneta vietnes, kurās tiek veikta preču tirdzniecība vai pakalpojumu sniegšana, piemēram, interneta veikali, biļešu tirdzniecības portāli, kolektīvās iepirkšanās portāli. Tomēr likumā ietvertā struktūrvienības definīcija bija krietni vien plašāka - tā faktiski aptvēra jebkuru tīmekļa vietni, kura tika izmantota saimnieciskās darbības vajadzībām, tajā skaitā reklāmai.

Ņemot vērā minēto, jāsecina, ka jaunā struktūrvienības definīcija ir krietni vien precīzāka un ir vērsta uz to, lai par struktūrvienībām uzskatītu tikai tādas tīmekļa vietnes, caur kurām tiek pieņemti preču, pakalpojumu pasūtījumi, tirgotas preces vai sniegti pakalpojumi.

Tādējādi ar jauno likuma 1. panta 24. punkta redakciju ir novērstas tās neskaidrības, kas radās 2011. gada beigās. To mājas lapu īpašnieki, kurās preces vai pakalpojumi tiek tikai reklamēti, bet kurās nav iespējams šīs preces/pakalpojumus pasūtīt vai norēķināties par tiem, var būt mierīgi un droši par to, ka šīs mājas lapas nav jāreģistrē kā struktūrvienības VID.

Jāatceras, ka struktūrvienību reģistrācija veicama saskaņā ar MK 27.03.2001. noteikumiem Nr. 150 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā(MK noteikumi Nr.150).

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 165.2 pantu par nereģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos VID ir tiesīgs uzlikt naudas sodu no 150 Ls līdz 250 Ls. MK noteikumu Nr. 150 3.daļas 6.punkts nosaka, ka nodokļu maksātāju struktūrvienības VID teritoriālajā iestādē reģistrējamas 10 dienu laikā no to izveidošanas dienas atbilstoši tā nodokļu maksātāja juridiskajai adresei, kurš izveidojis struktūrvienību.