Uzņēmums nomā telpas savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, tās ir reģistrētas kā struktūrvienība. Telpās izcēlās ugunsgrēks, tika bojāta iznomātāja manta. Tā kā iznomātājs telpas bija apdrošinājis, tad par šo notikumu viņš saņēma apdrošināšanas atlīdzību. Apdrošinātājs, savukārt, vērsās tiesā, tiesa nosprieda prasību apmierināt, no kā izriet, ka nomniekam jāsedz radušies izdevumi apdrošinātājam saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Uzņēmums atlīdzina šajā gadījumā apdrošināšanas kompānijai telpas remonta un atjaunošanas izmaksas saskaņā ar regresa prasību. Vai šādi maksājumi var tikt uzskatīti kā izdevumi, kas ir saistīti ar saimniecisko darbību? Vai tomēr šiem izdevumiem jābūt uzrādītiem jaunajā uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) mēneša deklarācijā? Vai UIN deklarācijā jāiekļauj ar lietas izskatīšanu tiesā saistītie izdevumi (nodevas, kas iemaksātas Valsts Kasē)?