Lai izvairītos no oglekļa emisiju pārvirzes prakses, proti, no situācijas, kad ražošanas nozares ar lielām siltumnīcefekta gāzu emisijām pārceļas ārpus Eiropas Savienības (ES) un tādējādi izvairās no ES noteikto stingro standartu ievērošanas, tiek ieviests oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM) un visām OIM pakļautajām importētajām precēm tiks noteikts oglekļa maksājums. Ko tas nozīmē uzņēmumiem?

Zaļā kursa ceļš

Eiropas Komisija (EK) 2019.gada 11.decembra paziņojumā “Eiropas zaļais kurss” ir izklāstījusi jaunu izaugsmes stratēģiju, kuras mērķis ir izveidot Eiropas Savienībā (ES) taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā, vēlākais, 2050.gadā vairs nebūs neto emisiju (emisijas, no kurām atskaitīti piesaistījumi) un ekonomiskā izaugsme būtu atsaistīta no resursu patēriņa. Eiropas zaļā kursa mērķis ir aizsargāt, saglabāt un stiprināt ES dabas kapitālu un aizsargāt iedzīvotāju veselību un labklājību no riska faktoriem un ietekmes, kas saistīta ar vidi. Vienlaikus arī jāpanāk, lai šāda pārkārtošanās būtu taisnīga un iekļaujoša un neviens netiktu atstāts novārtā.

Tāpat EK 2021.gada 12.maija paziņojumā “Ceļš uz veselīgu planētu itin visiem. ES gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plāns” paziņoja, ka tā grasās popularizēt attiecīgos instrumentus un stimulus nolūkā labāk īstenot Līguma par Eiropas Savienības darbību 191.panta 2.punktā nostiprināto principu “piesārņotājs maksā” un pilnīgi izskaust to, ka piesārņošana neko nemaksā. ES ir apņēmusies līdz 2030.gadam visas ES tautsaimniecības mērogā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 55% salīdzinājumā ar 1990.gada līmeni.

2023.gada 17.maijā spēkā stājās regula 2023/956, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu. Regulu piemēro tajā noteiktajām precēm, kuru izcelsme ir trešajā valstī, ja šīs preces vai šo preču pārstrādes produkti tiek importēti ES muitas teritorijā. Savukārt nepiemēro nelielas vērtības precēm, kuru viena sūtījumā kopējā patiesā vērtība nepārsniedz 150 eiro, un precēm, kuras izmanto militārām vajadzībām.

Precīzs preču, kurām piemērojama regula, saraksts noteikts tās 1.pielikumā, kurā preces ir uzskaitītas atbilstoši to kombinētās nomenklatūras kodiem.

Regula daļēji kļūs piemērojama no 2023.gada 1.oktobra, bet pilnā apjomā – no 2026.gada 1.janvāra.