"Nodokļu amnestija" par mikrouzņēmumu sniegtajiem darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumiem beidzās 01.07.2016., un sagaidāms, ka no Valsts ieņēmumu dienesta puses pastiprināta uzmanība tiks pievērsta mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekiem, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā no dienas, kad uzsākta pakalpojuma sniegšana, ir bijuši darba tiesiskajās attiecībās ar personu, kuras labā tie sniedz pakalpojumu (veic darbu).

Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 17.2panta 2.daļai ar darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu saprot tādas tiesiskās attiecības, kurās darba devējs slēdz darba līgumu ar darbinieku, lai to norīkotu uz laiku vai pastāvīgi veikt darbu citai personai, tās labā un vadībā.