Saskaņā ar Komerclikumā (KL) noteikto lēmums par pamatkapitāla samazināšanu ir tikai un vienīgi SIA dalībnieku sapulces (KL 210.panta 1.daļas 2.punkts) vai AS akcionāru sapulces (KL 268.panta 1.daļas 7.punkts) kompetencē. KL 204.pantā paredzēts, ka SIA pamatkapitālu samazina, dzēšot daļas vai samazinot daļas nominālvērtību, savukārt 262.panta 1.daļas 2.punktā noteikts, ka AS pamatkapitālu samazina, dzēšot akcijas, ko iesnieguši akcionāri. Kas jāņem vērā par pamatkapitāla samazināšanu, dzēšot kapitāla daļas vai akcijas, ko iesnieguši akcionāri?

Kā drīkst dzēst daļas?

Nevienā Latvijas Republikas normatīvajā aktā expressis verbis nav paredzēts, ka situācijā, kad kapitālsabiedrībai ir vairāki dalībnieki vai akcionāri, kapitāla daļas un / vai akcijas (daļas) būtu dzēšamas tā, lai, samazinot pamatkapitālu, nemainītos dalībnieku vai akcionāru daļu proporcija. Vienlaikus, ja kapitālsabiedrībai ir vairāki dalībnieki vai akcionāri, KL nav paredzēts arī tiešs aizliegums samazināt kapitālsabiedrības pamatkapitālu, nosakot, ka tiek dzēstas tikai 1 vai vairāku konkrētu dalībnieku vai akcionāru daļas.