Revidentu un līdz ar to arī viņu pakalpojumu izmantotāju ikdienā jau pavisam drīz – tuvākā mēneša laikā – gaidāmas izmaiņas. Plānots izsludināt grozījumus likumā "Par zvērinātiem revidentiem" un Finanšu instrumentu tirgus likumā, ietverot izmaiņas, ko paredz Eiropas Savienības revīzijas reforma.

Revīzijas reformu nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/56/ES, ar kuru groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas (Direktīva) un Regula Nr.537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās (Regula). Regula stājas spēkā 17.06.2016.