Sabiedrību (kapitāldaļas) var pārdot, sabiedrības darbību var apturēt vai likvidēt, tomēr pastāv arī iespēja sabiedrību reorganizēt, pievienojot kādai citai sabiedrībai jeb apvienojoties ar to. Turpinām aplūkot nosacījumus, kas jāievēro, pievienojot uzņēmumu citam Latvijas uzņēmumam.

Atbildība

Komerclikuma (KL) 351.panta 1.daļā noteikts, ka iegūstošā sabiedrība atbild par visām pievienojamās sabiedrības saistībām.

Savukārt KL 352.pantā, kurā regulēta valdes un padomes locekļu atbildība, noteikts, ka reorganizācijā iesaistīto sabiedrību padomes locekļi, valdes locekļi un personālsabiedrības biedri, kam ir pārstāvības tiesības, atbild solidāri par zaudējumiem, kas reorganizācijas gaitā viņu vainas dēļ nodarīti sabiedrībai, tās dalībniekiem vai kreditoriem. Minētie prasījumi noilgst 5 gadu laikā no reorganizācijas spēkā stāšanās brīža.

Ja iegūstošajai sabiedrībai pieder visas pievienojamās sabiedrības daļas (akcijas), pievienojamās sabiedrības valdes un padomes locekļi neatbild par zaudējumiem, kas reorganizācijas gaitā nodarīti pievienojamās sabiedrības dalībniekam.