Autorizēties
Biedrību un nodibinājumu gada pārskata sagatavošanas kārtība noteikta MK noteikumos Nr.439 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā". Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un vadības ziņojuma.
Ziedojumu un dāvinājumu pārskats biedrībām un nodibinājumiem

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats ir obligāta gada pārskata sastāvdaļa. Pārskatu sagatavo saskaņā ar MK noteikumu Nr.439 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā" VI daļu.
Vadības ziņojums

Ja organizācija grāmatvedību kārto vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā, daļa no gada pārskata ir vadības ziņojums. Vadības ziņojumā norāda vispārīgu informāciju par organizāciju, kā arī citu informāciju, kuras saturu un apjomu nosaka organizācijas valde.
Ieņēmumu un izdevumu pārskats

Ieņēmumu un izdevumu pārskats ir obligāta gada pārskata sastāvdaļa, kurā norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības ieņēmumus, izdevumus un to starpību noteiktā pārskata periodā. Ieņēmumu un izdevumu pārskatā ietver visus ieņēmumus un visus izdevumus, izņemot pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumus, nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju, citu vērtspapīru un krājumu iegādes izdevumus, kā arī ar naudas aizde­vumiem, avansa maksājumiem vai parādu atmaksāšanu saistītos izdevumus.
Bilance (biedrības un nodibinājumi)

Bilance ir obligāta gada pārskata sastāvdaļa, kurā norāda biedrības, nodibinā­juma vai arodbiedrības līdzekļu un to avotu (aktīvu un pasīvu) atlikumus bilances datumā. Līdzekļus norāda bilances aktīvā, bet to avotus - bilances pasīvā. Bilances aktīva kopsummai jābūt vienādai ar bilances pasīva kopsummu. Ja organiazācija apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 100 000 EUR un tā ir izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, bilance par pārskata gadu nav jāsagatavo!
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?