Autorizēties
Šajā kategorijā atrodas komercsabiedrību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu gada pārskatu veidlapas
IK finanšu pārskati (4)
Individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kuras īpašnieks ir IIN maksātājs par uzņēmuma, zemnieku saimniecības vai zvejnieku saimniecības ienākumu, kā arī individuālais komersants un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, sagatavo un iesniedz bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu saskaņā ar MK noteikumu Nr. 145 "Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu" prasībām. Iesniedz VID līdz nākošā gada 1. jūnijam.
Biedrību un nodibinājumu gada pārskats (4)
Biedrību un nodibinājumu gada pārskata sagatavošanas kārtība noteikta MK noteikumos Nr.439 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā". Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un vadības ziņojuma.
SIA finanšu pārskats - mikrosabiedrība (1.grupa) (4)
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu mikrosabiedrības, kuras nepārsniedz 2 no šādām robežvērtībām: 1) bilances kopsumma — 50 000 EUR; 2) neto apgrozījums — 100 000 EUR; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 5, gada pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances piezīmēm.
SIA finanšu pārskats (mikrosabiedrība 2.grupa) (4)
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu mikrosabiedrības, kuras nepārsniedz 2 no šādām robežvērtībām: 1) bilances kopsumma — 350 000 EUR; 2) neto apgrozījums — 700 000 EUR; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10, gada pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma.
SIA finanšu pārskats (maza sabiedrība) (4)
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu mazas sabiedrības, kuras nepārsniedz 2 no šādām robežvērtībām: 1) bilances kopsumma — 4 000 000 EUR; 2) neto apgrozījums — 8 000 000 EUR; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50, gada pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma un vadības ziņojuma.
SIA finanšu pārskats (vidēja sabiedrība) (7)
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu vidējas sabiedrības, kuras nepārsniedz 2 no šādām robežvērtībām: 1) bilances kopsumma — 20 000 000 EUR; 2) neto apgrozījums — 40 000 000 EUR; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250, finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un finanšu pārskata pielikuma.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?