Autorizēties
Grāmatvedības likuma 8.panta 1.daļa nosaka: Grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem. MK noteikumu Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” 4.daļā ir norādīta attaisnojuma dokumentu noformēšanas kārtība, kura ir jāņem vērā sagatavojot dokumentus, lai tie būtu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Bet tik pat būtiski ir neaizmirst, ka grāmatvedības dokumentus ir nepieciešams uzglabāt. Grāmatvedības likuma 27.panta 2.daļā teikts, ka uzņēmums grāmatvedības dokumentus sistemātiski sakārto un glabā uzņēmuma arhīvā uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā.
Dokumentu iznīcināšanas akts

Atbilstoši MK noteikumu Nr.748 "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi" 107.punktam par dokumentiem (neatkarīgi no informācijas nesēja formas), kuru glabāšanas termiņš ir beidzies, izstrādā dokumentu iznīcināšanas aktu.
Personiskās kustamās mantas pirkuma līgums

Ar pievienoto līgumu komersants vai cits saimnieciskās darbības veicējs no fiziskās personas, kas neveic komercdarbību vai saimniecisko darbību, iegādājas tai piederošu personisku lietu, piemēram, transportlīdzekli. Dokuments satur Grāmatvedības likuma 11. panta 5. daļā minētos rekvizītus un ir izmantojams par attaisnojuma dokumentu grāmatvedībā. Papildus par mantas pārdošanu fiziskā persona izsniedz pircējam izziņu – personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājumu (MK noteikumu Nr. 899 3. pielikums).
Akts par reprezentācijas izdevumu norakstīšanu

Reprezentācijas izdevumi saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8.panta 6.daļas 1.–3.punktu ir nodokļa maksātāja izdevumi tā prestiža veidošanai un uzturēšanai sabiedrībā pieņemto standartu līmenī. Tie ietver izdevumus darījumu partneru un sadarbības partneru uzņemšanai un maltīšu rīkošanai, kā arī izdevumus par mazvērtīgiem priekšmetiem, kuri satur komersanta zīmolu un tiek izplatīti, lai popularizētu nodokļa maksātāju. Uzņēmuma Grāmatvedības politika nodefinē, kas ir reprezentācijas izdevumi un ko neuzskata par reprezentācijas izdevumiem, nosaka dokumentu noformēšanu un iesniegšanas kārtību, nosaka atbildīgās personas. Ja to paredz uzņēmuma grāmatvedības politika, tad atbildīgā persona sastāda aktu par izlietoto reprezentācijas izdevumu norakstīšanu.
Izziņa - personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājums

Izziņu iesniedz personai, kurai pārdod personisko lietu (savu īpašumu). Izziņu sagatavo atbilstoši MK noteikumiem Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 3.pielikumam.
Preču pavadzīme - nodokļa rēķins darījumiem ar kokmateriāliem

Preču pavadzīmi - nodokļa rēķinu saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 141. panta 3. daļu izraksta par šādu kokmateriālu piegādi: nocirstiem un atzarotiem, sagarumotiem vai nesagarumotiem, mizotiem vai nemizotiem, garenvirzienā sašķeltiem vai nesašķeltiem apaļkokiem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un kuru garums ir lielāks par vienu metru, bet tievgaļa diametrs nav mazāks par trim centimetriem, jebkurā garumā sazāģētiem, ēvelētiem vai neēvelētiem zāģmateriāliem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un ir biezāki par sešiem milimetriem. Kokmateriālu piegādātājs izraksta kokmateriālu saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā piegādāto kokmateriālu vērtību norāda bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN par minēto kokmateriālu piegādi, kas veikta iekšzemē, valsts budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.
Kases ieņēmumu orderis (spēkā no 01.01.2022.)

Kases ieņēmumu ordera noformēšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.625 "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai" 3.punktā.
Kases izdevumu orderis (spēkā no 01.01.2022.)

Kases ieņēmumu ordera noformēšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.625 "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai" 4.punktā
Preču pavadzīmju reģistrācijas žurnāls

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.877 50. punktu preču nosūtītājs (izsniedzējs) preču piegādes dokumentu vai pārvadājumu dokumentu tā nosūtīšanas dienā, bet preču saņēmējs – tā saņemšanas dienā un pirms preču tālākas piegādes (pārdošanas) vai citu darbību veikšanas ar tām hronoloģiskā secībā reģistrē attiecīgi uzņēmuma izdoto vai saņemto preču piegādes dokumentu un pārvadājumu dokumentu reģistrā vai citā reģistrā.
Iepirkuma akts

Ar pievienoto iepirkuma aktu komersants vai cits saimnieciskās darbības veicējs no fiziskās personas, kas neveic komercdarbību vai saimniecisko darbību, iegādājas tai piederošu personisku lietu, piemēram, rezerves daļas, mēbeles u. tml. Dokuments satur Grāmatvedības likuma 11. panta 5. daļā minētos rekvizītus. Papildus par mantas pārdošanu fiziskā persona izsniedz pircējam izziņu – personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājumu (MK noteikumu Nr. 899 3. pielikums).
Grāmatvedības izziņa

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.877 25. punktu par attaisnojuma dokumentu jaunam ierakstam grāmatvedības reģistrā, ar kuru labo vai atsauc (anulē) iepriekšējo ierakstu, var izmantot grāmatvedības izziņu, kurā ir informācija par to, kurš grāmatvedības reģistrs ir labojams. Minētajā grāmatvedības izziņā norāda labojuma izdarīšanas datumu, iemeslu, personu, kas atļāvusi veikt labojumu, un labojamā (sākotnējā) ieraksta kārtas numuru hronoloģiskajā reģistrā. Ja sākotnējais attaisnojuma dokuments sagatavots papīra formā, uz tā var izdarīt atzīmi par grāmatvedības izziņas sagatavošanu un norādīt tās datumu.
Rēķins (par pakalpojumu sniegšanu)

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 131.panta 1.daļu reģistrēts nodokļa maksātājs izraksta nodokļa rēķinu par veikto darījumu ne vēlāk kā piecpadsmitajā dienā no darījuma brīža vai avansa maksājuma saņemšanas brīža, ja šajā pantā nav noteikts citādi. Kā arī rēķinam ir jāsatur Grāmatvedības likuma 11.panta 5.daļā noradītos rekvizītus.
Preču pavadzīme - nodokļa rēķins

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 877 43. punktam, par preču piegādes dokumentu var izmantot dokumentu, ja tas satur preču piegādes dokumentam nepieciešamos rekvizītus un informāciju, kas noteikti šo noteikumu 40. punktā, un dokumentu, kas sagatavots saskaņā ar attiecīgo preču apriti vai tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (piemēram, pārtikas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pavaddokumentu pienam vai olu piegādei mazumtirdzniecībā) vai dokumentu, kas sagatavots attiecībā uz precēm saskaņā ar attaisnojuma dokumentam noteiktajām prasībām.
Preču piegādes dokuments - pavadzīme

MK noteikumu Nr. 877 40.punktā ir noteikti preču piegādes dokumentā ietveramie dokumenta rekvizīti un informācija. Attiecīgi šo noteikumu 44. punkts nosaka, ka preču piegādes dokumentu sagatavo līdz preces nodošanas brīdim.
Paziņojums par radušos parādu

Ar pievienoto paziņojumu viena puse (kreditors) brīdina otru pusi (parādnieku) par radušos parādu, kas izriet no pušu starpā noslēgtā līguma, un lūdz veikt tā apmaksu. No Civillikuma 1587. panta izriet vispārējs pienākums pildīt noslēgtos līgumus, tostarp veikt samaksu saskaņā ar līguma noteikumiem.
Kases ieņēmumu orderis (spēkā līdz 01.01.2022.)

Kases ieņēmumu ordera noformēšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" 14.punktā
Kases izdevumu orderis (spēkā līdz 01.01.2022.)

Kases izdevumu ordera noformēšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" 15.punktā
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?