67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Likuma "Par grāmatvedību" 7. pants nosaka: Grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem. MK noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" ir teikts: Uzņēmuma vadītājs, ievērojot attaisnojuma dokumentiem normatīvajos aktos noteiktās prasības, patstāvīgi izvēlas šo dokumentu formu un sagatavošanas veidu, izņemot gadījumus, ja attiecīga attaisnojuma dokumenta noformēšanu vai saturu reglamentē konkrēts normatīvais akts (7.punkts). Attaisnojuma dokumenti līdz to novietošanai uzņēmuma arhīvā glabājas grāmatvedībā atbildīgo personu pārziņā. Papīra dokumenta veidā sagatavotos kārtējā mēneša attaisnojuma dokumentus, kuri attiecas uz noteiktu grāmatvedības reģistru, komplektē ieraksta numuru secībā un iesietus vai cauršūtus mapēs uzglabā šim nolūkam paredzētās glabāšanas vietās (32.punkts).
Rēķins (par pakalpojumu sniegšanu)

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 131.panta 1.daļu reģistrēts nodokļa maksātājs izraksta nodokļa rēķinu par veikto darījumu ne vēlāk kā piecpadsmitajā dienā no darījuma brīža vai avansa maksājuma saņemšanas brīža, ja šajā pantā nav noteikts citādi.
Iepirkuma akts

Ar pievienoto iepirkuma aktu komersants vai cits saimnieciskās darbības veicējs no fiziskās personas, kas neveic komercdarbību vai saimniecisko darbību, iegādājas tai piederošu personisku lietu, piemēram, rezerves daļas, mēbeles u. tml. Dokuments satur likuma "Par grāmatvedību" 7. pantā minētos rekvizītus. Papildus par mantas pārdošanu fiziskā persona izsniedz pircējam izziņu – personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājumu (3. pielikums MK noteikumiem Nr. 899).
Kases ieņēmumu orderis

Kases ieņēmumu ordera noformēšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" 14.punktā
Kases izdevumu orderis

Kases izdevumu ordera noformēšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" 15.punktā
Preču pavadzīmju reģistrācijas žurnāls

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.585 47.1 punktu preču nosūtītājs (izsniedzējs) preču piegādes dokumentu vai pārvadājumu dokumentu tā nosūtīšanas dienā un preču saņēmējs – tā saņemšanas dienā un pirms preču tālākas piegādes (pārdošanas) vai citu darbību veikšanas ar tām hronoloģiskā secībā reģistrē attiecīgi uzņēmuma izdoto vai saņemto preču piegādes dokumentu un pārvadājumu dokumentu reģistrā vai citā reģistrā.
Preču pavadzīme - nodokļa rēķins

MK noteikumu Nr.585 35.11 punktā noteikts: Lai noteiktu preču izcelsmi un piederību preču saņemšanas un izsniegšanas vietās, izmanto preču piegādes dokumentu. Preču piegādes dokumentu, kurā nav iekļauta preču vienības cena un saimnieciskā darījuma novērtējums naudas izteiksmē, nevar izmantot par attaisnojuma dokumentu. Lai saimniecisko darījumu iegrāmatotu grāmatvedības reģistros, papildus šādam preču piegādes dokumentam nepieciešams preču nosūtītāja (izsniedzēja) sagatavots attaisnojuma dokuments (35.21 punkts).
Paziņojums par radušos parādu

Ar pievienoto paziņojumu viena puse (kreditors) brīdina otru pusi (parādnieku) par radušos parādu, kas izriet no pušu starpā noslēgtā līguma, un lūdz veikt tā apmaksu. No Civillikuma 1587. panta izriet vispārējs pienākums pildīt noslēgtos līgumus, tostarp veikt samaksu saskaņā ar līguma noteikumiem.
Personiskās kustamās mantas pirkuma līgums

Ar pievienoto līgumu komersants vai cits saimnieciskās darbības veicējs no fiziskās personas, kas neveic komercdarbību vai saimniecisko darbību, iegādājas tai piederošu personisku lietu, piemēram, transportlīdzekli. Dokuments satur likuma "Par grāmatvedību" 7. pantā minētos rekvizītus un ir izmantojams par attaisnojuma dokumentu grāmatvedībā. Papildus par mantas pārdošanu fiziskā persona izsniedz pircējam izziņu – personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājumu (3.pielikums MK noteikumiem Nr.899).
Akts par reprezentācijas izdevumu norakstīšanu

Reprezentācijas izdevumi saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8.panta 6.daļas 1.–3.punktu ir nodokļa maksātāja izdevumi tā prestiža veidošanai un uzturēšanai sabiedrībā pieņemto standartu līmenī. Tie ietver izdevumus darījumu partneru un sadarbības partneru uzņemšanai un maltīšu rīkošanai, kā arī izdevumus par mazvērtīgiem priekšmetiem, kuri satur komersanta zīmolu un tiek izplatīti, lai popularizētu nodokļa maksātāju. Uzņēmuma Grāmatvedības politika nodefinē, kas ir reprezentācijas izdevumi un ko neuzskata par reprezentācijas izdevumiem, nosaka dokumentu noformēšanu un iesniegšanas kārtību, nosaka atbildīgās personas. Ja to paredz uzņēmuma grāmatvedības politika, tad atbildīgā persona sastāda aktu par izlietoto reprezentācijas izdevumu norakstīšanu.
Izziņa - personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājums

Izziņu iesniedz personai, kurai pārdod personisko lietu (savu īpašumu). 3.pielikums MK noteikumiem Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība".
Preču piegādes dokuments - pavadzīme

Lai noteiktu preču izcelsmi un piederību preču saņemšanas un izsniegšanas vietās, izmanto preču piegādes dokumentu. Preču piegādes dokuments ir dokuments, kurš apliecina preču piegādes un saņemšanas faktu. MK noteikumu Nr.585 35.11prim punktā ir noteikti obligātie rekvizīti un informācija, kas jāietver preču piegādes dokumentā. Šis dokuments apliecina preču kustību, bet nav izmantojams par attaisnojuma dokumentu grāmatvedībā.
Grāmatvedības izziņa

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.585 30. punktu par attaisnojuma dokumentu labojumam var izmantot grāmatvedības izziņu, kurā ir informācija par to, kurš grāmatvedības reģistrs vai attaisnojuma dokuments ir labojams. Grāmatvedības izziņā norāda labojuma izdarīšanas datumu, iemeslu, personu, kas atļāvusi veikt labojumu, un labojamā (sākotnējā) ieraksta kārtas numuru hronoloģiskajā reģistrā. Uz labojamā (sākotnējā) attaisnojuma dokumenta izdara atzīmi par grāmatvedības izziņas sagatavošanu un norāda tās datumu.
Preču pavadzīme - nodokļa rēķins darījumiem ar kokmateriāliem

Preču pavadzīmi - nodokļa rēķinu saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 141.panta 3.daļu izraksta par šādu kokmateriālu piegādi: nocirstiem un atzarotiem, sagarumotiem vai nesagarumotiem, mizotiem vai nemizotiem, garenvirzienā sašķeltiem vai nesašķeltiem apaļkokiem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un kuru garums ir lielāks par vienu metru, bet tievgaļa diametrs nav mazāks par trim centimetriem, jebkurā garumā sazāģētiem, ēvelētiem vai neēvelētiem zāģmateriāliem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un ir biezāki par sešiem milimetriem. Kokmateriālu piegādātājs izraksta kokmateriālu saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā piegādāto kokmateriālu vērtību norāda bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN par minēto kokmateriālu piegādi, kas veikta iekšzemē, valsts budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?