Autorizēties
Šajā kategorijā atrodas grāmatvedības ikdienas darba nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu veidlapas pa darījumu grupām - attaisnojuma dokumeti, transporta izdevumus attaisnojošie dokumenti, skaidrās naudas darījumu uzskaites dokumenti, avansa norēķinu attaisnojuma dokumenti, darbinieku uzskaites un algu aprēķinu dokumenti, pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti, u.c. grāmatvedības organizācijas dokumenti
Attaisnojuma dokumenti (16)
Grāmatvedības likuma 8.panta 1.daļa nosaka: Grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem. MK noteikumu Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” 4.daļā ir norādīta attaisnojuma dokumentu noformēšanas kārtība, kura ir jāņem vērā sagatavojot dokumentus, lai tie būtu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Bet tik pat būtiski ir neaizmirst, ka grāmatvedības dokumentus ir nepieciešams uzglabāt. Grāmatvedības likuma 27.panta 2.daļā teikts, ka uzņēmums grāmatvedības dokumentus sistemātiski sakārto un glabā uzņēmuma arhīvā uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā.
Transporta izdevumi (9)
Saskaņā ar Grāmatvedības likuma 6.panta 2.daļu, grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kompetenta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma saistībām, mantu un finansiālo stāvokli noteiktā datumā, saimnieciskās darbības rezultātiem un naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.
Avansa norēķini (5)
Atbilstoši MK noteikumu Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” 39.punktam, kurā norādīts, ka kārtību, kādā uzņēmuma vadītājs vai darbinieks sniedz pārskatu par uzņēmuma kredītiestādes konta naudas izlietojumu, nosaka grāmatvedības organizācijas dokumentos, tāpēc ir tik svarīgi sagatavot avansa norēķinu dokumentus atbilstoši grāmatvedības dokumentu prasībām.
Darbinieki (27)
Sadaļā atrodams Darba likumā noteiktās veidlapas saistībā ar darba laika uzskaiti, atvaļinājuma piešķiršanu, darbinieku pārvietošanu, darba algas aprēķinu u.c. personāla lietvedības dokumenti
Inventarizācijas (6)
MK noteikumu Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” 76.punktā ir teikts, ka uzņēmuma vadītājs izveido inventarizācijas komisijas, kuru uzdevums ir veikt inventarizējamo objektu – uzņēmuma īpašumā vai lietojumā esošās mantas – faktiskā stāvokļa pārbaudi pa uzņēmuma struktūrvienībām vai pa mantas veidiem, kā arī veikt uzņēmuma saistību pārbaudi. Uzņēmuma vadītājs var izveidot vienu inventarizācijas komisiju visas uzņēmuma mantas un saistību inventarizēšanai. Uzņēmuma vadītājs, kurš ir tiesīgs grāmatvedību kārtot pats, arī inventarizāciju var veikt pats.
Komandējumi (4)
Kārtību, kādā atlīdzināmi izdevumi, kas saistīti ar mācību, darba un dienesta komandējumiem, komandējumu izdevumu kompensācijas normas, kā arī kompensāciju normas par izdevumiem, kas saistīti ar darba braucieniem, nosaka MK noteikumi Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi".
Pamatlīdzekļi (6)
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 1.panta 17.punktu Pamatlīdzekļi ir kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras sabiedrība tur kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu, lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai vai administratīvā nolūkā (sabiedrības pārvaldes vajadzībām vai citām vajadzībām, piemēram, citu pamatlīdzekļu darbības uzturēšanai, sabiedrības pamatdarbībai būtisku darba drošības vai vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai), tās sabiedrība paredz izmantot ilgāk par vienu gadu un sagaida, ka no šo lietu turēšanas tiks saņemti saimnieciskie labumi; tās nav iegādātas un netiek turētas pārdošanai; to lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks nekā viens parastās darbības cikls.
Darījumi skaidrā naudā (7)
Dažādu dokumentu, lai veiktu darījumus ar skaidro naudu, paraugi, kā arī skaidrās naudas deklarācijas pārskats
Reliģisko organizāciju grāmatvedība (6)
Grāmatvedības dokumentu paraugi reliģiskajām organizācijām.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?