67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Šajā kategorijā atrodas grāmatvedības ikdienas darba nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu veidlapas pa darījumu grupām - attaisnojuma dokumeti, transporta izdevumus attaisnojošie dokumenti, skaidrās naudas darījumu uzskaites dokumenti, avansa norēķinu attaisnojuma dokumenti, darbinieku uzskaites un algu aprēķinu dokumenti, pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti, u.c. grāmatvedības organizācijas dokumenti
Attaisnojuma dokumenti (13)
Likuma "Par grāmatvedību" 7. pants nosaka: Grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem. MK noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" ir teikts: Uzņēmuma vadītājs, ievērojot attaisnojuma dokumentiem normatīvajos aktos noteiktās prasības, patstāvīgi izvēlas šo dokumentu formu un sagatavošanas veidu, izņemot gadījumus, ja attiecīga attaisnojuma dokumenta noformēšanu vai saturu reglamentē konkrēts normatīvais akts (7.punkts). Attaisnojuma dokumenti līdz to novietošanai uzņēmuma arhīvā glabājas grāmatvedībā atbildīgo personu pārziņā. Papīra dokumenta veidā sagatavotos kārtējā mēneša attaisnojuma dokumentus, kuri attiecas uz noteiktu grāmatvedības reģistru, komplektē ieraksta numuru secībā un iesietus vai cauršūtus mapēs uzglabā šim nolūkam paredzētās glabāšanas vietās (32.punkts).
Transporta izdevumi (9)
Saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei. Šie nosacījumi attiecas arī uz prasību kārtot transporta līdzekļu maršruta lapas.
Avansa norēķini (4)
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" kārtību, kādā sagatavo un iesniedz pārskatus par izlietoto avansu summām, nosaka grāmatvedības organizācijas dokumentos. Tas izriet no šo noteikumu 41.punkta: Grāmatvedības organizācijas dokumenti nosaka kārtību, kādā [...] sniedz pārskatus par skaidrās un bezskaidrās naudas avansu kā arī izejvielu un citu krājumu izlietojumu [...].
Darbinieki (24)
Sadaļā atrodams Darba likumā noteiktās veidlapas saistībā ar darba laika uzskaiti, atvaļinājuma piešķiršanu, darbinieku pārvietošanu, darba algas aprēķinu u.c. personāla lietvedības dokumenti
Inventarizācijas (6)
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 51. punktu: Uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par inventarizācijām uzņēmumā. Uzņēmuma vadītājs izveido inventarizācijas komisijas atsevišķu objektu inventarizēšanai. Individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, un individuālais komersants, kā arī kapitālsabiedrības vadītājs, kurš ir kapitālsabiedrības vienīgais īpašnieks – vienīgais valdes loceklis, inventarizāciju var veikt pats.
Komandējumi (4)
Kārtību, kādā atlīdzināmi izdevumi, kas saistīti ar mācību, darba un dienesta komandējumiem, komandējumu izdevumu kompensācijas normas, kā arī kompensāciju normas par izdevumiem, kas saistīti ar darba braucieniem, nosaka MK noteikumi Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi".
Pamatlīdzekļi (6)
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 1.panta 17.punktu Pamatlīdzekļi ir kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras sabiedrība tur kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu, lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai vai administratīvā nolūkā (sabiedrības pārvaldes vajadzībām vai citām vajadzībām, piemēram, citu pamatlīdzekļu darbības uzturēšanai, sabiedrības pamatdarbībai būtisku darba drošības vai vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai), tās sabiedrība paredz izmantot ilgāk par vienu gadu un sagaida, ka no šo lietu turēšanas tiks saņemti saimnieciskie labumi; tās nav iegādātas un netiek turētas pārdošanai; to lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks nekā viens parastās darbības cikls.
Darījumi skaidrā naudā (6)
Dažādu dokumentu, lai veiktu darījumus ar skaidro naudu, paraugi, kā arī skaidrās naudas deklarācijas pārskats
Reliģisko organizāciju grāmatvedība (6)
Grāmatvedības dokumentu paraugi reliģiskajām organizācijām.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?