Autorizēties
Sadaļā atrodams Darba likumā noteiktās veidlapas saistībā ar darba laika uzskaiti, atvaļinājuma piešķiršanu, darbinieku pārvietošanu, darba algas aprēķinu u.c. personāla lietvedības dokumenti
Rīkojums par bēru pabalsta izmaksu

Bēru pabalsts nav likumos noteikts kā obligātais pabalsts darbiniekam. Darba devējs var darbiniekiem maksāt pabalstus, kas normatīvajos aktos nav paredzēti, nosakot to izmaksas kārtību iekšējā regulējumā. Atbilstoši likuma par IIN 9.panta 1.daļas 14.punktam darbinieka radinieku (tuvinieku) nāves gadījumā darba devēja piešķirtais bēru pabalsts, kura vērtība nepārsniedz 250 eiro netiek aplikts ar IIN.
Iesniegums par bēru pabalstu

Bēru pabalsts nav likumos noteikts kā obligātais pabalsts darbiniekam. Darba devējs var darbiniekiem maksāt pabalstus, kas normatīvajos aktos nav paredzēti, nosakot to izmaksas kārtību iekšējā regulējumā. Atbilstoši likuma par IIN 9.panta 1.daļas 14.punktam darbinieka radinieku (tuvinieku) nāves gadījumā darba devēja piešķirtais bēru pabalsts, kura vērtība nepārsniedz 250 eiro netiek aplikts ar IIN.
Darba samaksas aprēķins (no 2021.gada; izsniedzams darbiniekam)

Darba likuma 71.pants nosaka, ka izmaksājot darba samaksu, darba devējs izsniedz darba samaksas aprēķinu, kurā norādīta izmaksātā darba samaksa, ieturētie nodokļi un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī nostrādātās stundas, tajā skaitā virsstundas, nakts laikā un svētku dienās nostrādātās stundas. Pēc darbinieka pieprasījuma darba devējam ir pienākums šo aprēķinu izskaidrot.
Algu aprēķina un izmaksu saraksts (no 2021. gada)

Saskaņā ar Darba likuma 70.pantu darba samaksa aprēķināma un izmaksājama skaidrā naudā. Darba devējam ir tiesības izmaksāt darba samaksu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu tikai tad, ja darbinieks un darba devējs par to ir noteikti vienojušies. Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" no 01.01.2018. algām tiek piemērota diferencētā IIN likme, kā arī diferencētais neapliekamais minimums. Veidlapā ir 2 darba lapas: 1. darba algas aprēķinam darbiniekiem, kuriem darba vietā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, 2. darbiniekiem, kuriem darba vietā nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.
Autoratlīdzības (honorāra) aprēķina saraksts (spēkā līdz 01.07.2021.)

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 58.punktu ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā, aprēķinot no fiziskajai personai izmaksājamās autoratlīdzības (honorāra) summas izmaksas brīdī ieturamo nodokli, ņem vērā ar šā ienākuma gūšanu saistītos izdevumus (izdevumu apmērs noteikts šo noteikumu 57.punktā).
Iesniegums par darba samaksas izmaksu

Saskaņā ar Darba likuma 69. panta 1. daļu, darbiniekam ir iespējams izvēlēties un ar darba devēju vienoties vai darba samaksa tiks izmaksāta vienā daļā vai divās daļās, kur vienu daļu veido avansa maksājums.
Rīkojums par papildu atpūtas dienu donoram

Saskaņā ar Darba likuma 74. panta 6. daļu darbiniekam pēc asins vai asins komponentu nodošanas ārstniecības iestādē ir tiesības uz atpūtas dienu. Darba devējam ir pienākums apmaksāt šādu dienu kalendārā gada laikā, izmaksājot darba algu vai vidējo izpeļņu, atkarībā no noteiktā algas veida.
Iesniegums par papildu atpūtas dienu donoram

Saskaņā ar Darba likuma 74. panta 6. daļu, darbiniekam ir iespējams saņemt papildus apmaksātu vienu atpūtas dienu pēc asins vai asins komponentu nodošanas ārstniecības iestādē.
Rīkojums par reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu limitu

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8. panta 2. daļas 7. apakšpunkts nosaka, ka reprezentācijas izdevumus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus, kas kopā pārskata gadā pārsniedz 5 % no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, apliek ar uzņēmumu ieņēmumu nodokli. Lai izvairītos no neapliekamā apmēra pārsniegšanu, darba devējs var izdot rīkojumu, nosakot izdevumu limitu.
Rīkojums par atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas

Darba likuma 153. pantā noteikts, ka darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasa darbinieks, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns vai kurš kā audžuģimene vai aizbildnis aprūpē bērnu, kā arī darbinieks, kurš pilda dienestu Zemessardzē. Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma var piešķirt viņam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas arī citos gadījumos (153. panta 3. daļa).
Iesniegums par VID prognozētā neapliekamā minimuma nepiemērošanu darba vietā

No 01.01.2018. algām piemērojams Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais neapliekamais minimums, kas tiek aprēķināts, ņemot vērā fiziskās personas iepriekšējā gada ienākumus noteiktā laika periodā. Šāda kārtība var novest pie iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārmaksas un tāpat arī pie nodokļa parāda, kas būs valstij jāsamaksā nākamajā gadā. Tāpēc, ja darbinieks nevēlas, lai, veicot IIN aprēķinu, darba vietā, kurā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, šis neapliekamais minimums tiktu piemērots, darbiniekam ir jāiesniedz rakstisks iesniegums savam darba devējam.
Iesniegums par darbinieka prognozētā mēneša neapliekamā minimuma piemērošanu darba vietā

Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta 1.8prim daļai, pamatojoties uz darbinieka rakstveida iesniegumu un vienošanos ar ienākuma izmaksātāju, darba devējs taksācijas gada laikā piemēro darbinieka prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kas nepārsniedz darbiniekam noteikto Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru.
Rīkojums par prēmijas piešķiršanu

Darba likuma 59. pants nosaka, ka noteiktās piemaksas, prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzība saistībā ar darbu ir darba samaksa. Prēmiju piešķiršanu darbiniekiem nenosaka Darba likums vai kāds cits tiesību akts, par prēmiju piešķiršanu darba vietā atbild darba devējs vai uzņēmuma vadītājs. Pamatojums prēmijas izmaksai ir darba devēja izdots rīkojums.
Rīkojums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu

Darba likuma 156. pants nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu sakarā ar bērna dzimšanu vai adopciju. Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par pusotru gadu, līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu.
Iesniegums par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu

Saskaņā ar Darba likuma 150. pantu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendārajām nedēļām, neskaitot svētku dienas. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendārajām nedēļām (149.pants).
Rīkojums par darba attiecību izbeigšanu pēc darbinieka uzteikuma

Darba likuma 100. pants nosaka kārtību, kādā darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas pēc darbinieka iniciatīvas. Vienīgais noteikums par šāda darbinieka paziņojuma formu - tam ir jābūt rakstveidā. Darba likums šajā situācijā neparedz darba devēja pienākumu izdot rīkojumu, ja nav iestājušies kādi īpaši apstākļi. Ja to paredz uzņēmuma iekšējā kārtība, tad, izbeidzot darba tiesiskās ar darbinieku pēc paša vēlēšanās, pamatojoties uz darbinieka iesniegumu, izdod rīkojumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu un nodod to attiecīgajai struktūrvienībai.
Rīkojums par atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu

Darba likuma 155. pants nosaka, ka bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.
Rīkojums par darbinieka pārcelšanu citā amatā

Saskaņā ar Darba likuma 97. pantu Darbinieks un darba devējs var grozīt darba līgumu, par to rakstiski vienojoties. Šajā gadījumā piemērojami šā likuma 40. panta noteikumi. Ja to paredz uzņēmuma iekšējā kārtība, tad, pārceļot darbinieku citā amatā, pamatojoties uz vienošanos pie darba līguma, izdod rīkojumu par pārcelšanu citā amatā un nodod to attiecīgajai struktūrvienībai. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 827 43.2. punktu, ja no 2013. gada 1. jūlija darbiniekam mainās profesija, tad darba devējam jāsniedz ziņas par profesijas maiņu un jānorāda jaunais profesijas kods un datums, no kura darbinieks strādā jaunajā profesijā.
Rīkojums par piemaksu par papildu darbu

Saskaņā ar Darba likuma 65. pantu darbiniekam, kas pie viena un tā paša darba devēja līdztekus nolīgtajam pamatdarbam veic papildu darbu, ir tiesības saņemt atbilstošu piemaksu par šāda darba veikšanu. Noteiktās piemaksas apmēru nosaka darba koplīgumā vai darba līgumā. Ja to paredz uzņēmuma iekšējā kārtība, tad, darbiniekam nosakot piemaksu, pamatojoties uz darbinieka un darba devēja darba līgumu vai koplīgumu, izdod rīkojumu par piemaksas piešķiršanas kārtību un nodod to attiecīgajai struktūrvienībai.
Iesniegums par 23% IIN likmes piemērošanu

Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta 23. daļai, pamatojoties uz maksātāja rakstveida iesniegumu, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā ietur nodokļa likmi 23% apmērā arī no ienākumiem, kuriem saskaņā ar šā panta 2., 3. vai 18. daļu piemērojama nodokļa likme 20% apmērā.
Atvaļinājumu grafiks

Vispārējā gadījumā personāla speciālists sagatavo veidni (tabulu), kurā atzīmē, par kādu periodu pienākas ikgadējais atvaļinājums, šo tabulu nosūta struktūrvienībām un darbinieki aizpilda to. Personāla speciālists apkopo informāciju, pārbauda to un nodod vadītājam apstiprināšanai. Katrs darbinieks parakstās pretī savam ieplānotajam atvaļinājumam. Atvaļinājumu grafiks nav obligāts dokuments, taču tas ļauj plānot organizācijas finanšu līdzekļus, noteikt darbinieku slodzi, veikt darbu izpildes plānošanu un nodrošināt vienlīdzības principu.
Izziņa par darbu

Atbilstoši Darba likuma 129.pantam darba devējam ir pienākums pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma vai valsts vai pašvaldības institūcijas pieprasījuma tās likumīgo funkciju veikšanai 3 darba dienu laikā izsniegt rakstveida izziņu par darba devēja un darbinieka darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieka veikto darbu, dienas un mēneša vidējo izpeļņu, ieturētajiem nodokļiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu un darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatu.
Atvaļinājumu saraksts

Saskaņā ar Darba likuma 150.pantu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku, ko sastāda darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem. Ar atvaļinājumu grafiku un tā grozījumiem iepazīstināmi visi darbinieki, un tam jābūt pieejamam ikvienam darbiniekam.
Rīkojums par darba attiecību pārtraukšanu

Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš (Darba likuma 100.panta 1.daļa). 149.panta 5.daļa nosaka, ka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis.
Rīkojums par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu

Saskaņā ar Darba likuma 149.pantu ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.
Darba laika uzskaites tabele

Saskaņā ar Darba likuma 137.panta 1.daļu: Darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā, kā arī atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienās nostrādātās stundas.
Izziņa par darba samaksu

Saskaņā ar Darba likuma 64.pantu darba devējs pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma piecu darba dienu laikā izsniedz šim darbiniekam izziņu par viņa darba samaksu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu un profesiju.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?