67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Dažādu dokumentu, lai veiktu darījumus ar skaidro naudu, paraugi, kā arī skaidrās naudas deklarācijas pārskats
Kases ieņēmumu orderis

Kases ieņēmumu ordera noformēšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" 14.punktā
Kases izdevumu orderis

Kases izdevumu ordera noformēšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" 15.punktā
Rīkojums par kasiera pienākumu pildīšanu

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi” 27. punktu kases operācijas veic tā persona, kura saskaņā ar līgumu, uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu vai izdotu pilnvaru pilda kasiera pienākumus. Savukārt Darba likuma 65. pants nosaka, ka darbiniekam par papildu darba veikšanu ir tiesības saņemt atbilstošu piemaksu saskaņā ar darba līgumā vai darba koplīgumā noteikto. Veidlapas autors: SIA "Leinonen Audit"
Rīkojums par skaidrās naudas inventarizāciju

MK noteikumu Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" 39.punkts nosaka, ka skaidrās naudas atlikumu kasē regulāri pārbauda, veicot inventarizāciju. Savukārt MK noteikumu Nr.585 52.punkts nosaka, ka inventarizācijas komisijas personālsastāvu un inventarizācijas sākšanas un pabeigšanas termiņu uzņēmuma vadītājs nosaka ar rakstisku rīkojumu. Inventarizācijas norises kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.585 IV.daļā un iekšējos grāmatvedības organizācijas dokumentos. Veidlapas autors: SIA "Leinonen Audit"
Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem

MK noteikumi Nr.237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi" nosaka, ka nodokļu maksātāji deklarē visus mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek, veicot vienu operāciju vai vairākas operācijas), kuru summa pārsniedz 1500 EUR. Deklarāciju darījuma dalībnieki iesniedz VID ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam, bet par darījumiem ar fiziskajām personām, kuras nav saimnieciskās darbības veicējas, - līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim.
Skaidrās naudas pieņemšanas un nodošanas akts

MK noteikumu Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" 31. punkts nosaka, ka kasieris pienākumu pildīšanu uzsāk, pieņemot glabāšanā ar pieņemšanas un nodošanas aktu uzņēmuma skaidrās naudas atlikumu kasē un kases grāmatu, saņemot lietošanā uzņēmuma vadītāja norādīto skaidrās naudas glabāšanas vietu un — attiecīgos gadījumos — kases aparātu. Veidlapas autors: SIA "Leinonen Audit"
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?