Autorizēties
Dažādu dokumentu, lai veiktu darījumus ar skaidro naudu, paraugi, kā arī skaidrās naudas deklarācijas pārskats
Kases ieņēmumu orderis (spēkā no 01.01.2022.)

Kases ieņēmumu ordera noformēšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.625 "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai" 3.punktā.
Kases izdevumu orderis (spēkā no 01.01.2022.)

Kases ieņēmumu ordera noformēšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.625 "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai" 4.punktā
Rīkojums par skaidrās naudas inventarizāciju

MK noteikumu Nr. 877 9. daļa nosaka inventarizācijas veikšanas kārtību, tajā skaitā arī skaidras naudas inventarizāciju, bet šo noteikumu 77. punkts nosaka, ka inventarizācijas komisijas personālsastāvu un inventarizācijas sākšanas un pabeigšanas termiņu uzņēmuma vadītājs nosaka ar rakstisku rīkojumu.
Rīkojums par kasiera pienākumu pildīšanu

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 625 2.punktu kases operācijas veic tā persona ar kuru uzņēmuma vadītājs ir noslēdzis rakstveida vienošanos (piemēram, darba līgumu, rīkojumu), kurā noteikti šīs personas pienākumi, tiesības un atbildība. Savukārt Darba likuma 65. pants nosaka, ka darbiniekam par papildu darba veikšanu ir tiesības saņemt atbilstošu piemaksu saskaņā ar darba līgumā vai darba koplīgumā noteikto.
Kases ieņēmumu orderis (spēkā līdz 01.01.2022.)

Kases ieņēmumu ordera noformēšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" 14.punktā
Kases izdevumu orderis (spēkā līdz 01.01.2022.)

Kases izdevumu ordera noformēšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" 15.punktā
Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem

MK noteikumi Nr.237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi" nosaka, ka nodokļu maksātāji deklarē visus mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek, veicot vienu operāciju vai vairākas operācijas), kuru summa pārsniedz 1500 EUR. Deklarāciju darījuma dalībnieki iesniedz VID ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam, bet par darījumiem ar fiziskajām personām, kuras nav saimnieciskās darbības veicējas, - līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?